Informasjon med en subjektivistisk vinkling

Innledning

 

Døden eksisterer ikke, heller ikke livet. Alt er bare informasjon, som heller ikke eksisterer.

Hva skal man svare når man hører utsagn som «informasjon blir ikke til av seg selv», eller at «Den andre termodynamiske lov sier at entropien vil øke i ethvert system. Det vil si det blir mer rot og mindre informasjon»?

Hva er informasjon?  Den subjektivistiske ryggmargsrefleks sier at informasjon er et abstrakt begrep. Det vil si at det ikke har fysisk eksistens på samme måte som materie eller energi. Vi har ingen fysiske instrumenter for måling av informasjonsmengde. Så hva snakker vi da om? Jeg har dvelt med begrepet i mange år, og kommet til en slags definisjon, en subjektivistisk definisjon som jeg kommer tilbake til.  Men jeg må innrømme at jeg synes begrepet er vanskelig å få hundre prosent has på.

Det perfekte kaos

Om vi tar utgangspunkt i entropi, og vi snakker om «økende entropi», hva er da maksimum entropi? Det må jo være kaos som er hundre prosent perfekt. Hva betyr det? Da kommer jeg til å tenke på hvordan man skaper tilfeldigheter i datamaskiner. Tradisjonelle datamaskiner er hundre prosent deterministiske. Det vil si at tilfeldighet egentlig ikke eksisterer. Men ofte krever den oppgaven at datamaskinen skal produsere, tilfeldigheter. Mange spill hadde ikke vært mulig uten at det også skjer tilsynelatende tilfeldige hendelser. Så hvordan skaper utviklerne tilfeldigheter? Her er det utviklet en rekke matematiske prosedyrer for å skape tall-rekkefølger uten noe synlig system i seg. Disse har man implementert og skapt såkalte «random generatorer». Man kaller det for psaudo-tilfeldighet. Det vil si at det ikke er ekte tilfeldighet, men det fremstår for oss mennesker tilfeldige tall. Grunnen til at vi oppfatter dette som tilfeldige tall, er at den menneskelige hjerne ikke klarer å avdekke noe mønster i det. Det er et mønster i det, men det er så komplekst at det krever et matematisk geni for å avdekke det. Ofte er det slik at man kan starte en slik generator ved å bruke et «frø» som inngangsbetingelse. Da kan man gjenta nøyaktig den samme rekkefølgen på nytt, og putte resultatet inn som et nytt «frø». Dette har jeg brukt til f.eks. å lage krypteringsalgoritmer. Andre muligheter er f.eks. å beregne den uendelige tallrekken av desimalene bak PI.
Men om vi skulle begynne å tenke filosofisk på dette, så vil jo forsøk på å skape det perfekte kaos, dreie seg om å gjøre det umulig å avdekke noe som helst slags mønster i kaoset. Man kunne, for eksempel, teste de forskjellige randomgeneratorene ved å la dem produsere store mengder tilfeldige tall, så kunne man la statistikeren kaste seg over dette for å se om de klarte å finne trender. Hva om f.eks. tallet 587 opptrer dobbelt så hyppig som 586? Aha!  ville statistikeren sagt, dette er en dårlig random-generator fordi spredningen av tallene ikke er perfekt. Vi kan gjøre forutsigelser. Kaoset er ikke perfekt.
Men la oss nå si at vi produserte en milliard tilfeldige tall, og statistikeren klarer ikke å finne noe mønster i kaoset. Vi har altså noe som ligner på det perfekte kaos. Men er det uten informasjon? Absolutt ikke. Statistikere og matematikere har kanskje holdt på i flere tiår med tallmengden. Kanskje en eller annen smarting har kommet opp med en metode for å bevise at her kan det ikke være noe mønster. Men det er jo også informasjon.

På et vis inneholder tallmengden en slags orden. (f.eks. at ingen tall forekommer oftere enn andre tall) Den oppfyller alle krav som skal til for å si at her er det intet mønster. Det skal noe til for at det skal være mulig. Kanskje er det umulig.

Er du en av dem som kaster deg over lotto-statistikken? 3-tallet har ikke forekommet i løpet av de 12 siste ukene, så nå er sannsynligheten stor for at det dukker opp igjen. Tester viser at vi mennesker ser mønster, selv der det ikke er noen. Noen fikk det for seg at rock og pop-musikk inneholdt sataniske baklengsbudskaper. Musikken ble spilt baklengs over en lav sko. Og man fant tonnevis av budskaper. Vi mennesker har mentale funksjoner for å skape mønstre og se sammenhenger. Dette er en svært nyttig funksjon som er med til å hjelpe oss å handtere de utfordringer vi møter. Men selvsagt er ikke denne funksjonen presis. Selvsagt ser vi mønstre fordi vi tillegger mening og sammenheng der det ikke nødvendigvis er noen. Om vi skulle skape et system totalt uten informasjon, så måtte vel det være vakuum.  Men selv det absolutt tomme intet har jo den informasjonen at det er et «absolutt tomt intet».

Alt dette forteller meg at oppfattelse av orden og informasjon har mer å gjøre med mentale prosesser, enn det har å gjøre med fysiske realiteter.

Hva er informasjon?

Her er et noen forsøk på å beskrive hva informasjon er:

1)      Informasjon er noe som representerer noe annet

2)      Informasjon er grunnstoffet i et informasjonssystem

På vår planet er informasjon en biologisk oppfinnelse. Grunnbegrepet er representasjon. Det handler om mer enn enkle naturlige virkning/årsakssammenhenger. En stein som treffer en annen stein, overfører ifølge denne tenkningen ikke informasjon. Det som skjer, er naturlige vekselvirkninger i henhold til materiens iboende natur. Det er alt. Informasjon blir det først når det eksisterer aktører som observerer og interagerer med disse prosessene. For da er det slik at atferden har en hensikt, men for å navigere smart opp mot den hensikten er systemet avhengig av en indre representasjon av signifikante fasetter av omverdenen. Det er informasjon.

Jeg misliker å blande inn hensikts-begrepet inn i dette fordi det kan misforstås. Hensikten i seg selv er ikke informasjon om omverdenen. Og den må ikke forstås antropisk. Vi snakker evolusjon. Det naturlige utvalg har ingen hensikt, slik som vi forstår det. Det er en naturlig filtreringsprosess. Men denne filtreringsprosessen driver organismene mot økning av fitness, som er et matematisk veldefinert begrep. Så dette kan beskrives rent matematisk hvordan organismer som aktivt agerer oppnår fordeler som passive organismer ikke har, og dermed høyere fitness. Men agering på sansing fra omverden krever indre systemer i organismen som klarer å utnytte datastrømmene som kommer inn via sanseapparatet til å agere smartere enn passive organismer. Jo smartere agering, desto høyere fitness. Dermed skapes et seleksjonstrykk for utvikling av informasjonsbehandlende mekanismer.

Det er viktig å erkjenne at den representasjonen som gjøres av verden, kun er signifikant i forhold til fitness. Det er ikke optimalisering på sannhet eller å forstå verden som den egentlig er. Dette handler kun om hva som virker i forhold til fitness.

Så vi har altså datastrømmer som leveres av sanseapparatet. Her kommer jeg med følgende påstand: Det er ikke mulig for et informasjonssystem å nyttiggjøre seg av datastrømmen uten at den først fortolkes. For eksempel. Dersom du hører et fremmed språk vil du ikke kunne høste informasjon ut av det. Det er fordi du mangler den informasjonen som skal til for å tolke ordene.

Da jeg for mange år siden skrev min refleksjon om informasjonsforvrengning endte jeg opp med følgende formel:

Informasjon=datastrøm + fortolkning

Med andre ord: Informasjon er en syntese mellom datastrøm og fortolkning.

Begrepet fortolkning gir direkte assosiasjon med et informasjonssystem. For meg er det en grunnleggende observasjon at fortolkning krever noe å forholde datastrømmen til. Det er det jeg kaller en «fortolkningsnøkkel». I et velutviklet informasjonssystem skjer dette ved at datastrømmen forholdes til forhåndslagret informasjon. Prosessens sluttprodukt er ny informasjon. Hvis jeg sier:

«Min bil er blå»

Så vil alle ordene i denne setningen bli analysert ved at den forholdes til forhåndsinformasjon: «Min» betyr den som snakker. «bil»: hjernen henter opp forhåndslagret informasjon om begrepet «bil» osv. Kombinasjonen av datastrømmen og hva «jeg vet fra før», konstruerer informasjonen. Denne informasjon kan da videre bli brukt i senere fortolkninger. Dette er opphav til det jeg kaller for «kunnskapens gravitasjonslov».  

Dersom setningen er formulert på japansk, vil jeg mangle den forhåndskunnskapen som skal til for å dekode dette. Inneholder denne datastrømmen informasjon? I mine gamle tekster formulerte jeg det slik at «all informasjon er reell informasjon». I dag vil jeg ha sagt at alle datastrømmer inneholder potensiale for informasjon. Men informasjonen blir ikke til før jeg er i stand til å gjøre fortolkninger av hele eller deler av datastrømmen.

Jeg skiller mellom kunstige og naturlige datastrømmer. Naturlige datastrømmer er ikke kodet av et informasjonssystem. De er resultat av naturlige fysiske prosesser. For eksempel lys. I dag kan vi kode informasjon i lys. Men det lyset vi ser til daglig er resultat av naturlige prosesser. Lys er et fenomen som er velegnet til å høste informasjon ut av. Men da er det ikke språkforståelse og begreper som fungerer som fortolkningsnøkkel. I stedet er en stor del av hjernen vår, synssentret med all de visuelle funksjoner som følger med, dedikert til å høste informasjon fra lys. Forhåndskunnskapen som anvendes til å dekode dette er i stor grad arvet, og et resultat av utallige generasjoners erfaring med hva som virker og hva som ikke virker. Ut av dette har vi utviklet grunnforståelsen av det tredimensjonale rom, objekter, bevegelse, form, farger osv. Lyset i seg selv, fotonene, er et fysisk fenomen og har lite med informasjon å gjøre.

Så har vi datastrømmer som kommer fra andre informasjonssystemer, for eksempel språk, eller kommunikasjon mellom datamaskiner. Da blir datastrømmene til signalstrømmer. Signalstrømmer er altså datastrømmer som er kodet i enhold til en konvensjon, et språk eller en protokoll.

Det nye med subjektivismen er altså at informasjon ikke anses å eksistere som en del av den naturlige fysiske verden. Dersom universet var uten informasjonssystemer, så vil der heller ikke eksistere informasjon. For informasjonen blir ikke til før et informasjonssystem greier å utnytte naturlige prosesser som datastrømmer og trekke noe nyttig ut av det.

 

Hvor kommer så forestillingen om informasjon som noe som har en egen fysisk eksistens ifra? Opphavet er vårt eget mentale informasjonssystem og spesielt dets evne til å abstrahere.

Det menneskelige informasjonssystemet er så kraftig at det klarer å abstrahere seg opp mange metanivåer. I tillegg har vi utviklet naturlig språk, som igjen tar dette til nye høyder. Vi blir i stand til å tenke om dette på et abstrakt nivå. Det åpner for å gi forestillingen et navn. Det er kun organismer med utviklet evne til symbolspråk som kan stille spørsmål av typen «hva er informasjon?».

Subjektivismen har altså den tilnærmingen at slike begreper og forestillinger har opprinnelse i vårt egne informasjonssystem (subjektet). Begreper som tid, rom, farger, form, hastighet osv. er ikke selvstendig reelt eksisterende fenomener. De har utgangspunkt i fasetter av virkeligheten, som vår hjerne har klart å dekomponere, og navngi. Villfarelsen skjer idet slike dekomposisjoner begynner å leve sitt eget liv og får karakter av å være en selvstendig reell del av den fysiske virkeligheten. For eksempel sier vi at ballen er rund. Men rundheten har ingen eksistens i seg selv. Vi abstraherer en egenskap ved ballen, og gir den et navn. Men uten materie i det tredimensjonale rom kan ikke dette eksistere. I vår hjerne har vi sannsynligvis medfødte fasiliteter som dekoder signalstrømmene på denne måten. Dyp tenkning avdekker dette, og vi setter språk på det. I den prosessen oppstår det en illusjon om at dette er noe selvstendig eksisterende (platonisme). Informasjon kan defineres ved hjelp av den funksjon det har i dette. Da kan man for eksempel hevde som jeg gjør at:

Informasjon er noe som representerer noe annet

Dette sier ikke noe om hva informasjon egentlig er, men vi sier noe om mekanismer i et informasjonssystem. Det gir i alle fall en forståelse av hvordan dette fungerer.

Men informasjon tar jo plass?

Alle som holder på med datamaskiner og smarttelefoner vet at informasjon tar plass. Hvordan kan noe som ikke eksisterer reelt ta plass? Svaret på dette er forholdsvis enkelt. Vi trenger kun å snu problemstillingen på hodet. Et enkelt fenomen er enkelt å beskrive. Fenomenet i seg selv, er seg selv og oppfører seg i henhold til sin egen iboende natur. Enhver beskrivelse av dette fenomenet er noe som eksisterer utenfor fenomenet i seg selv og som dermed krever en egen fysisk manifestasjon hvor dette blir kodet. Jo større og jo mer komplekst fenomenet er, desto mer kompleks blir beskrivelsen. Beskrivelsen er informasjon. Men informasjon er ikke selvstendig eksisterende, så vi trenger fysiske strukturer til å representere dette. Dette driver hjernen med. Det er den biologiske teknologien. Og det driver mennesket med i form av, språk, skriftspråk, bøker og stadig mer avansert data-teknologi. Det som fysisk sett skjer, er jo at vi har det originale fysiske fenomenet. Så har vi fysiske strukturer som et informasjonssystem utnytter til å representere fenomenet i informasjonssystemet. Selvsagt er det ikke kopier vi her snakker om. Strukturen, som beskriver fenomenet, har kun den sammenhengen med «originalen», at den lar seg utnytte til å handtere de utfordringer som fenomenet gir.
I dette ligger det at det er biologiske systemer som først fant opp informasjon. Informasjonen eksisterer fordi det gir en reproduksjonsmessig fordel. I dette ligger også den konklusjonen at informasjon ikke eksisterer i et livløst univers. Parallellen til dette er jo at verdier heller ikke eksisterer. Det går på mye av det samme resonnementet.

Hva er en fortolkning?

Om vi tar det foregående som utgangspunkt, kan vi jo forsøke å gjøre en avgrensing på hva en fortolkning er.

Ta gjerne utgangspunkt i denne figuren:

 

Fortolkningens produkt er informasjon. Da snakker vi om fysiske strukturer, formet av signalstrømmen, slik at de kan fungere som en representasjon av den virkeligheten signalstrømmen har utgangspunkt i. Lagring av informasjon handler om å skape slike strukturer.

Dette er ikke det samme som prosedurale prosesser. Prosedurale prosesser er kjeder av hendelser hvor det ene leder til det andre i sanntid. Kule A treffer Kule B, som treffer veggen og spretter ut og treffer kule C osv.  Det skapes, eller anvendes ingen strukturer som representerer noe som helst i en slik prosess. Dette er ikke et informasjonssystem. Vi kan tenke oss livets første stadium som en slik «stimuli-respons»-modell. Men dette er en passiv modell.

Informasjonssystemer er aktive prosesser hvor informasjon aktivt skapes av dynamiske mekanismer, og hvor denne informasjonen integreres i organismens fremtidige responser. Man kan med andre ord ikke sette et 1-1 forhold mellom stimulans og respons, fordi organismen er adaptiv. Den har evne til å lære.

Det å representere noe handler om et informasjonssystems «indre bilde» av noe utenfor det selv. Dette indre bildet er en fysisk struktur som har ikke noe annet formål enn å være med å påvirke senere responser. Det er ikke en del av en prosedural prosess, men del av en informasjonsprosess som til slutt skaper en mer adekvat respons.

En fortolkning blir i denne sammenheng den prosessen som med utgangspunkt i signalstrømmen, skaper en syntese med fortolkningsskjema, hvor produktet genererer slike fysiske strukturer. Og, som jeg tidligere har vist, så lar ikke dette seg gjøre uten at signalstrømmen forholdes opp mot informasjon som allerede er der fra før.

 

Evnen til å lære, er sannsynligvis et svært avgjørende steg i evolusjonsprosessens historie. Det er jo dette som egentlig er hukommelse og læring. Konkret så handler dette om evnen til å kunne forutsi. Husk at enhver handling er basert på en forutsigelse av effekten av handlingen. Det behøver ikke å være en bevisst forutsigelse. Det holder at informasjonssystemet forutsier. Forutsigelse er basert på at fremtiden ligner på fortiden. Dermed er systemet avhengig av informasjon om fortiden. Denne informasjon er tilgjengelig, først gjennom arv. Det er strukturer som er formet av utallige tidligere generasjoners prøving og feiling med måter å fortolke informasjon på. Dernest får vi inn individets egen erfaringsbase, som bygger seg inn som komplekse skjema for fortolkning.

Selve syntesen kan tenkes i flere nivåer. Man kan tenke seg at vi har ferdig utviklede strukturer som representerer tilstander. Har vi tilstand A eller har vi ikke? Dersom gitte kriterier i signalstrømmen oppfylles flagges A. A representerer da et sett med strukturer, som da representerer forestillingen. Kriteriene for flagging ligger i fortolkningsskjemaet. Men dette kan være langt mer komplekst enn som så. Etter hvert som signalsømmen kommer inn, gjetter systemet tilstander på svake kriterier. Dette kan svekkes eller forsterkes etter hvert som signalstrømmene fortsetter. Slik faller noen gjettinger, mens andre forsterkes. På den måten konstrueres forestillingen av en kreativ prosess som formes etter hvert som signalstrømmer kommer til. Denne måten gir også mulighet for lynraskt å reagere på potensielle farer. For kroppen trenger tid til å bli forberedt på aksjon. Forberedelsesprosessen starter på syltynt grunnlag, og kanselleres dersom videre prosessering viser falsk alarm. Dette er åpenbart en evolusjonær fordel. Men dette er nok ikke den eneste fordelen med dette. For måten dette fungerer på, åpner for nødvendig fleksibilitet opp imot det mangfold av utfordringer som individet eksponeres for.

Måten dette skjer på, i nevrale nettverk er sannsynligvis via iterative assosiasjonsprosesser. Når signalstrømmen kommer inn, vil nettverket forsøke, med utgangspunkt i signalene å lete etter om det passer med noe som er kjent. Det vil si at inngangssignalene resulterer i et mønster som gir en mulig assosiasjon. Hvordan assosiasjon i praksis foregår er neppe kjent, men jeg gjetter at Hypocampus har en sentral rolle i akkurat dette. På et stadium vil det innkomne mønstret bli gjenstand for en prosess som, med utgangspunkt i minne; det som tidligere er lært, søker en respons om at «her er det muligens noe som kan passe sammen». Det som er lært, representerer, i denne sammenheng, utallige fortolkningsnøkler på utallige nivåer. Her plukkes umiddelbart kandidater etter hvert som signalstrømmen pågår. I den grad dette passer vil fortolkningsnøkkelen passere videre som en mulig fortolkning av signalet. Men signalstrømmen fortsetter og nettverket akkumulerer signalene, som nå enten svekker eller forsterker aktuelle fortolkningskandidater. Etter hvert som signalstrømmen tas inn og akkumuleres så kan fortolkningsskjema forkastes og nye, sterkere kandidater komme inn.

I den grad det skjer at prosessen ikke lykkes med å finne kandidater som peker seg ut, så oppstår forvirring. Det kan oppleves så ubehagelig at man, til og med kjenner seg syk. Det å bli sjøsyk er sannsynligvis et resultat av dette. Da handler det om at signalstrømmene er så motstridende at hjernen ikke klarer å løse opp i flokene. Som regel resulterer dette i grader av usikkerhetsfrustrasjon. Dette møtes med kreative prosesser som skaper de fortolkningsskjemaer må til for å dempe frustrasjonen. I vår bevissthet opplever vi dette som fantasi.

Men det er viktig å påpeke at dette ikke er et system som er optimalisert på «sannheten», men på tilpasningsevne (Fitness). Dette er også en fundamental filosofisk erkjennelse, som sier noe om menneskets erkjennelsesevne.

Om abstraksjon

Her finner du de beste beskrivelsene her:
https://no.wikipedia.org/wiki/Abstraksjon

Og her:
https://snl.no/abstraksjon

For meg er det viktig å legge vekt på at effektiv intelligent utnyttelse av informasjon om tingene, fordrer at man dekomponerer informasjonen i kjente erfaringsområder. Ved hjelp av abstraksjoner flyttes signifikante fasetter over på anskuelsesformer som muliggjør bedre og mer presise forutsigelser. For eksempel form, som jo både handler om vinkler, sirkler osv. Informasjonssystemet sitter med generell erfaringsbase på slike former. Objekt-forestillingene konstruere opp av grunnformer som kan handteres generelt uavhengig av hva de konkrete tingene er. På den måten griper systemet den helheten ved objektet som er nødvendig for handtering. I bunn og grunn handler dette om ressursutnyttelse i egen hjerne. Den utvikler generell funksjonalitet som lar seg anvende på utallige områder, og som gjennom høy integrasjon står tilgjengelig i utallige sammenhenger.

Eksempel 1: tall
Vi teller tre appelsiner eller 15 fisker. Er da begrepene tre eller 15 en del av den reelle virkelighet vi observerer? Går du ned på objektene så finner du ikke tallene. Det er ikke det at det er en sammenheng her. Vi har abstrahert fasetter av informasjon på en slik måte at det blir kompatibelt slik at lar seg handtere med noen mentale verktøy tilgjengelig, og som kan gi nytteverdi i form av raskere prosessering (parallell) og høyere presisjon i evnen til relevant forutsigelse av fremtiden.

Eksempel 2: Farger
Farger er en biologisk teknologi for bedre å kunne høste nytteverdi av datastrømmen i lys. Funksjonaliteten er i bruk på en rekke visuelle områder (mat, dyr, innsekter, mennesker, landskap, pynt osv.). Og det er en kraftig funksjon i hjernen. Jeg har synestesi. Det vil si at min hjerne benytter funksjonaliteten, også på lukt, lyd, smak, ja til og med smerte. Dette er eksempel på at funksjonalitet for prosessering av informasjon kan deles ut over mange områder. Med andre ord er det snakk om optimalisering av ressursutnyttelsen i hjernen. Lenge spekulerte man på hva farger egentlig er for noe. Det ble det ikke orden på før på 1800 tallet da man oppdaget at dette handlet om lysfrekvenser. Plutselig kunne dette prosesseres ved hjelp av matematikk. Merk: Dette er en annen måte å anskue det samme fenomenet på. Så nå har vi to måter å handtere det på: Den eldgamle biologiske metoden som har utviklet vår evne til å visualisere dette; farger. Så har vi en venstre-hjerne-metode, via formler og matematikk. Og vi kobler den ene med den andre og anser den siste for å være nærmere "sannheten" om fenomenet. Men er den egentlig det? Vel den forståelse av lys som dette baserer seg på kan på ingen måte hevdes å være fulldekkende. For dette handler om lys forstått som bølger. Men fenomenet skulle vise seg å ha andre egenskaper som ikke passer inn i dette. Nei dette er ikke sannheten. Begge deler er abstraksjoner nyttige til sine formål for handtering av informasjon.
Så på hvilken måte eksisterer fargene? Vi oppdager at dette har mer å gjøre med informasjonssystemet i vår egen hjerne. Det står i en kompleks sammenheng med fasetter av fenomener i virkeligheten. Men jeg tror det nærmeste vi kommer er en erkjennelse av at dette handler om informasjonsbehandlingsprosesser.  Og fordi det er uttrekk av fasetter av vårt eget informasjonsbehandlingssystem vi snakker om så passer det bedre å snakke om dette som abstraksjoner. Vi trekker ut de fasetter av informasjonen som kan behandles med generalisert funksjonalitet.

Eksempel 3: Helhet
Abstraksjon handler ofte om å se helheten. Husk hva informasjon er til for, nemlig å forutse. Går vi tom for dyrefor før våren kommer? Dette kan vi følge med på med å observere mengde for hver dag og følge med på hvordan det minker. Vi har utviklet teknikker for å kvantifisere den mengden vi måler. Dermed har vi en abstraksjon som er kompatibel med det verktøyet vi har utviklet som kalles matematikk. Det gjør oss i stand til å forutse og treffe nødvendige tiltak. Vår hjerne ser ut til å være spesialisert på å lete etter sammenhenger og mønstre. Dette er åpenbart en egenskap som er biologisk utviklet fordi det har gitt biologisk avkastning (fitness). Dette er funksjonalitet som fungerer i stort og smått.
Det subjektivistiske synet på helhet er altså at det handler om abstraksjoner som ofte viser seg nyttige for oss, nettopp fordi det øker presisjonen på forutsigelsene.

Abstraksjon språk og illusjon

Ingen goder kommer uten bivirkninger. Heller ikke abstraksjon. Men før vi går videre på bivirkning må en viktig side-effekt nevnes. Artene har holdt på med signalspråk gjennom utallige generasjoner. Vår art har altså tatt dette til stadig nye høyder. Mye har måttet klaffe: gener, hjerne og ikke minst anatomi. Dette må en gang ha kommet til et stadium hvor vår evne til å abstrahere kobles opp mot språket. Etter hvert vokser symbolspråket frem. Jeg er blant dem som tenker at dette fungerer som en katalysator som mangedobler vår bevisste tenkeevne. Det meste av vår bevisste tenkning skjer i form av språk.

Men som sagt, er dette neppe uten bivirkninger. Vi evner etter hvert å kle våre indre abstraksjoner i en språkdrakt. Det skaper en indre verden i oss, som ikke lengre har noen klare forhold til den fysiske verden. Lenge har nok arten levd i disse to verdener med dyrets intuisjon og umiddelbare aksept. Men før eller senere har refleksjonen vært der. Man har oppdaget en verden i seg selv som på et vis virker frakoblet fra den fysiske verden. Jeg kaller det for en bivirkning, kanskje fruktbar men også på den måten at det blir en del av en illusjon om en annen verden som vi kjenner inni oss som er noe annet enn den fysiske verden. Vår evne til abstraksjon har skapt et blindspor. Det navngis ånd eller sjel, eller bevissthet i moderne språkdrakt. Og forestillingene er fremdeles og lever i beste velgående i de fleste kulturer.

Hva med DNA?

DNA består av kombinasjoner av fire varianter av DNA nukleinsyre (A,T,C,G).  Disse kombineres i grupper på fire og fire. Vi har dermed et system som kan bære store mengder informasjon.

Mye av grunnen til å ta opp dette temaet handler om hvordan DNA blir brukt til å underbygge såkalt ID (Intelligent Design). For her heter det at informasjon ikke kan bli til av seg selv. Informasjon kan degenerere som følge av fysiske prosesser men aldri motsatt. Ingen mennesker har skrevet det som står i DNA, ergo må det være gudene, siden det å skape informasjon kun kan gjøres av intelligente vesener.

Men, i henhold til egne refleksjoner om hva informasjon er, er DNA informasjon? Jeg har sagt at informasjon=datastrøm pluss fortolkning. Datastrømmen representerer det fysiske DNA. Skjer det en fortolkning? Vel, det blir et definisjonsspørsmål. Dette er ikke fortolkning på den måten som vi kjenner det fra biologiske hjerner. Det som skjer er en kompleks kjemisk prosess hvor DNA styrer på hvilken måte aminosyrer settes sammen (syntetisering). Dette kan sammenlignes med et såkalt ortogonalt språk, hvor det er et en-til-en forhold mellom symbol og betydning. Vi snakker altså om en mellomting mellom flertydige naturlige språk slik vi kjenner det og en fysisk prosess hvor enhver kombinasjon gir en entydig respons. Dette er den siste varianten men i en mer kompleks form. Men slik kan også kommunikasjon mellom datamaskiner også fungere, og vi kaller det for informasjon. Cellen er en form for informasjonssystem. Men virkemåten ligger kanskje nærmere datamaskiner enn biologiske hjerner.

Men hva kan man si om informasjonsmengden i DNA? Når DNA muterer og en kodebit får en annen kombinasjon, har vi da fått mer eller mindre informasjon? Vi innser at det er meningsløst å stille spørsmålet. Det eneste som skjer er at signalstrømmen er forandret. Visse typer mutasjoner kan åpenbart medføre endring i informasjonsmengde. For eksempel kan gener bli kopiert, eller de kan bli kuttet opp. I slike tilfeller kan vi ende opp med at informasjonslagringskapasiteten endres opp eller ned. Men det å si at vi får mer eller mindre informasjon, bare ved å endre koden, blir meningsløst.

Maskinkode, som er den reelle koden som eksekveres i en datamaskin, kommer i bunter på 8 bits (bytes). Men en instruksjon kan bestå av en eller flere bytes. Hva nå om programtelleren bommer på starten av programkoden, slik at det som skulle vært første instruksjon, egentlig er en data-byte som fulgte den første (som ble borte). Da blir denne fortolket som en helt annen instruksjon. Resultatet blir kaotisk. En og samme informasjon kan altså enten gjøre noe meningsfullt for oss mennesker, eller bli bare tull. Hva er mer eller mindre informasjon i de to scenarioene? Fysiske prosesser kan skape DNA. Datastrømmen er tilfeldig. Vi kjenner kun til en prosess som kan skape avvik fra en slik tilfeldighet, og det er Det Naturlige Utvalg, naturens egen kreative prosess. Gjennom ufattelig mange forsøk og gjentakelser vil naturlig utvalg sortere på de kombinasjoner som gir vertscellene øket biologisk suksess.

DNA kan kobles sammen i ufattelig mange kombinasjoner. Bare en forsvinnende liten andel av disse kombinasjonene er av en slik art at det gir en levende celle (det tilhørende informasjonssystemet) en fordel. Det må et informasjonssystem til for å fortolke om en kombinasjon skal regnes som informasjon eller som kaos. Forskjellige informasjonssystemer vil gi forskjellig svar. Dette gjør at begrepene informasjon, og informasjonsmengde blir subjektive abstrakte begreper. Men noe objektivt kan man få ut av dette. Rent statistisk vil det perfekte kaos skape en slags orden på den måten at fordeling og forekomst vil være omtrent likefordelt mellom alle varianter. Vi burde altså forvente at man i en stor prøve f.eks. fant like mange T som C. Men man kan tenke seg utallige fysiske sorteringsprosesser som ville forskjøvet denne balansen. Det naturlige utvalg er en slik sorteringsprosess, og vi kan forvente å måle objektive avvik fra det perfekte kaos. Det slike objektive avvik forteller oss er at her foregår det en eller annen form for filtrering eller sortering.

Det er intet fysisk i veien for at dette kan skje. Det et er ikke i strid med Den andre Termodynamiske Lov. Årsaken er at systemer som tilføres energi utenfra (sola), godt kan ha mekanismer som lager filtreringer vi mennesker oppfatter som orden.

Hva med kvantefysikken?

Den som hiver seg på kvantefysikken vil raskt kunne fristes til å begynne å spekulere på om ikke dette i bunn og grunn handler om informasjon, eller knapphet på informasjon. Dette går jeg nærmere inn på her. Oppsummeringen er at det kan se ut som at naturen, på et helt grunnleggende plan er gjerrig på informasjon. Dersom vi levde i en datasimulering og forutsetter at lagringsplass er en knapp ressurs, så er dette nettopp hva man kunne forvente å finne. Dersom intet i universet krever at akkurat det elektronet, akkurat nå må ha en eksakt posisjon, så trenger vi ikke å bruke lagringsplass på noe som er unødvendig. Et super-operativsystem vil på disse laveste nivåene dynamisk tilordne eller frigjøre lagringsplass alt etter behov. Når vi tenker oss om, så er det umulig å kunne beskrive et uendelig antall posisjoner på en avgrenset linje, uten å ha tilgang til uendelig antall mulige lagringsplasser. Da er det rimelig at linja stykkes opp i et antall faste minstedeler. Dette utrykker seg altså i naturen som kvanter.

Er dette da et bevis på at vi lever i en simulering? Selvsagt ikke, men det er jo god mat for fantasien. Det kan finnes andre muligheter, både tenkbare og alt vi ikke greier å komme på. Men det gir en indikasjon på at den virkeligheten vi opplever og prøver å beskrive har basis i noe underliggende som vi ikke kan komme til, og som er begrenset. Dersom det er tilfellet, er vi kanskje ikke i nærheten av å komme til bunns i den virkeligheten vi prøver å forstå. Da møter vi igjen på det som er et vesentlig subjektivistisk poeng, nemlig at vår erkjennelsesevne er begrenset, at det alltid vil dukke opp spørsmål som strekker seg bak og utenfor vår forståelse, og at slik vil det alltid være.


 

Oppsummering

Den subjektivistiske oppfatning av informasjon er at dette er en abstraksjon. Den har ingen selvstendig eksistens. Informasjon har kun mening i samband med informasjonssystemer. Utenfor dette eksisterer det bare fysiske prosesser som skaper signalstrømmer som kan «høstes» for informasjon. Men det krever fortolkning, altså at informasjonssystemet på forhånd har strukturer som informasjonen signalstrømmen syntesers med. Det skaper informasjon. Naturlig har dette relevans bare for avanserte biologiske systemer. Dette er prosesser som akkumulerer, konstruerer og distribuerer informasjon. Derav ender jeg med sitatet jeg begynte med:

Døden eksisterer ikke, heller ikke livet. Alt er bare informasjon, som heller ikke eksisterer.