Respekt

Jeg anvender begrepet i en etisk kontekst. Det vil si at det avviker en del fra gjengs oppfatning, hvor respekt naturlig kan oppstå som følge av aktelse, ære, beundring eller frykt. Ingen av disse har noe med den type respekt som baseres på at individet har en verdi i seg selv, slik som beskrevet i refleksjonen om empatisk etikk.

Respekt handler, i denne sammenhengen, om å anerkjenne seg selv og alle andre som likeverdige selvstendige individer med sin egen autonomi.  I praksis innebærer dette mye. For eksempel:

-          Akseptere at andre har samme rettigheter som en selv

-          Anerkjenne at individet er et mål i seg selv

-          Å ta med alle berørte individer i sitt beslutningsregnskap

-          Å anerkjenne individets lidelse

-          Å kunne føre en konstruktiv dialog med individet

-          Å anerkjenne at ethvert individ har sin egen autonome måte å oppleve verden på og at alle anskuelsesmåter er likeverdige ,på den måten at de har rett til å komme til utrykk og bli gjenstand for likeverdig oppmerksomhet og analyse.

-          Å avstå fra manipulasjon og sterk retorikk

-          Å anerkjenne individets frihet og selvstendighet

-          Å behandle individet på en verdig måte

-          Å avstå fra forakt og arroganse

-          Å avstå fra demonisering og utvikling av fiendebilder

-          Å avstå fra sosial utrenskning

-          Å motstå aggressivt begjær

-          Å motstå fristelsen til å objektivisere

-          Å snakke med, ikke til eller om individet

-          Å kunne handle med individet under likeverdige vilkår(altså kjøpe/selge)

-          Å kunne samhandle med individet under likeverdige vilkår (samarbeide, spille på samme lag osv.)

Respekt er ikke det samme som frykt eller underkastelse.

Respekt for andres meninger

Respekt for andres meninger er ikke det samme som respekt for meningen i seg selv på den måten at man aksepterer den. Respekten handler om individet som uttrykker en oppfatning eller et standpunkt.
Man kan fristes til å forveksle autoritet med respekt. Særlig kan det være en slagkraftig retorisk metode for viktige individer i forhold til å få egne standpunkter igjennom.  Da kan man jo falle for fristelsen til å forlange «respekt» for det en mener. Men saklig uenighet er ikke mangel på respekt. Uttrykk for saklig uenighet med tilhørende dialog er derimot et tegn på respekt. Respekt i forhold til andres meninger dreier seg om

1)      Viljen til å søke å forstå den andre på dens egne premisser

2)      Viljen til saklig analytisk argumentasjon på likeverdige vilkår

3)      Viljen til å utrykke uenighet og begrunne dette saklig

4)      Viljen til å avstå fra å gjøre billige retoriske poenger av en overfladisk forståelse eller misforståelse av den andres standpunkter

5)      Viljen til å se forskjellen på uenighet og konflikt

Mangel på respekt for andres meninger kan slå ut i usaklig argumentasjon, usynliggjøring, latterliggjøring, personangrep, demonisering, trusler, vold, mistenkeliggjøring. Listen kan gjøres mye lengre men jeg tenker dette holder til å belyse poenget.