Begrepene Moral og Etikk

Min bruk av disse begrepene er tilfeldig. Det vil si jeg sonderer ikke spesielt mellom dem. Etikk kommer fra det greske begrepet ethos, som visstnok skal bety noe slikt som sedvane. Moral kommer fra det latinske begrepet moralis. Når romerne oversatte greske tekster til latin, oversatte de ethos med moralis. Så i bunn og grunn betyr disse begrepene stort sett det samme.

Jeg har imidlertid forstått det slik at det innenfor noen grupper og faglige «stammespråk» etter hvert har fått nyanseforskjeller. Intuitivt oppfatter jeg ordet moral sterkere enn etikk. Sannsynligvis har det sammenheng med at jeg er vokst opp med ordet umoral som jo har en sterk negativ karakteristikk, særlig på det som hadde med sex utenfor de sosiale normene å gjøre. Derfor vil nok jeg også tendere til å bruke ordet moral på en slik måte at det får en sterkere retorisk virkning. Kanskje har dette også sammenheng med en viss tendens til å anvende moralbegrepet på det rent praktisk etiske, mens etikk mer er forbeholdt mer akademisk filosofiske refleksjoner.