Bibelnotater

 

Tidfesting av skapelsen basert på streng bibelsk kronologi

Fikk mye av dette «gratis» ved å plukke tallene herfra.

Kort om beregningen. Beregningene har utgangspunkt i slektstavlene i 1. Mosebok og historisk tidfesting av Kong Salomos regjeringstid. Men her er selvsagt en del komplikasjoner. Disse slektstavlene er oppgitt med fedrene og deres og sønner. Det oppgis hvor gammel faren var da han fikk neste sønn. Dermed kan man kjede dette sammen. Det hele går glatt inntil vi møter den første inkonsistensen. Sem skal ha fått sin sønn Arpaksjad da han var hundre år. Det blir året for syndefloden. Noah oppgis å ha vært 500 år da han fikk sine sønner. Sem var eldst. Og Syndefloden kom da Noah var 600. Men Arpaksjad blir oppgitt å være født to år etter syndefloden. Ingen stor differanse, så endrer Sem til å ha vært 102 år da han fikk Arpaksjad.

Neste problem er Abraham. Det er et verre problem. Far til Abraham het Tarah. Han oppgis å ha vært 70 år da Abraham ble født. Så står det at de dro ut fra Ur i Kalidea og slo seg nes i Harran. Og de var der til Tarah døde 205 år gammel. Da skulle Abraham ha vært 135 år. Men han oppgis til å være 75 år. Det stadfestes også i Apg. 7.4 at Abraham ikke dro derfra før etter at faren var død. Så dette er en åpenbar selvmotsigelse. En måte å komme rundt dette på er å anta at Tarah faktisk ikke var 70 år da Abraham ble født. Det står bare at da Tarah var 70 år fikk han de tre sønnene Abraham, Nahor og Haran. Kanskje den første sønnen ble født da Tarah var 70 og Abraham ble født 50 år senere. Det vil i så fall forlenge tidsskjemaet med 50 år.

Så kan vi fortsette å pusle dette sammen helt til vi kommer til Jakob. Da er det slutt på årsangivelsene og vi er avhengig av å utlede resten av historien på annen måte. Så langt jeg kan telle er det tolv slektsledd fra Jakob til Kong David. Kong David skal ha regjert i 40 år. Deretter kom Kong Salomo som kan tidfestes i historisk tid med en regjeringstid fra ca. 970 f.kr til 930 f.kr. Dermed kan dette linkes tilbake.

Men veien fra Jakob til Kong David er kronglete og usikker. Her har jeg funnet noen tidsangivelser på nett, som det forhåpentligvis er belegg for. Jakob var 130 da de slo seg ned i Egypt. De var i Egypt i 430 år. Josva skal ha dødd 64 år etter utgangen av Egypt. Her mangler jeg, eller forstår ikke referansen. Og det skal ha gått 300 år fra Josva døde til Kong Saul ble salvet. I forhold til Kong Saul så har vi problem med en ny selvmotsigelse. I 1. Sam 13.1 står det at den var 2 år. I Ap. Gj. 13.21 står det at den var 40 år. Leg har lagt 40 år til grunn. Etter Kong Saul kommer Kong David, som også har hatt en regjeringstid på 40 år. Og herfra finner vi altså frem til Kong Salomo, som vi har en noenlunde pålitelig tidfesting av.

Med utgangspunkt i dette får vi det resultat at skapelsen skjedde for rundt 6100 år siden, mens syndefloden skjedde for ca. 4500 år siden.

I tillegg til dette hadde det vært interessant å tidfeste språkforvirringen. Den må ha skjedd en eller annen gang etter syndefloden og før Tarah (da var de jo allerede spredt) Tara ble født Ca. 200 år etter syndefloden. Så da kan vi jo plassere språkforvirringen en plass midt i mellom altså ca. 4400 år siden.


 

Fvt

År etter Adam

Ble far

Døde

Skriftsted 1.Mos

Navn, da han fikk sønn

4082

0

130

930

1.Mos 5

Adam

3952

130

105

912

1.Mos 5

Set

3847

235

90

905

1.Mos 5

Enosj

3757

325

70

910

1.Mos 5

Kenan

3687

395

65

895

1.Mos 5

Mehalael

3622

460

162

962

1.Mos 5

Jared

3460

622

65

365*

1.Mos 5

Enok (*bortrykket)

3395

687

187

969

1.Mos 5

Metusalah

3208

874

182

777

1.Mos 5

Lamek

3026

1056

500

950*

1. Mos 5.32, 9.28

Noah (*Abram var da 52 år gml.)

2526

1556

102

600*

1.Mos 11.10

Sem (*ca.30 år etter Abrahams død)

2426

1656

600

 

1.Mos 7.11

Vannflommen  (Noah var 600 år)

2424

1658

35

438

1.Mos.11

Arpaksjad

2389

1693

30

433*

1.Mos.11

Sjelah (*ca.30 år etter Abrahams død)

2359

1723

34

464*

1.Mos.11

Eber (*ca. 70 år etter Abrahams død)

2325

1757

30

239

1.Mos.11

Peleg

2295

1787

32

239

1.Mos.11

Re'u

2263

1819

30

230

1.Mos.11

Serug

2233

1849

29

148

1.Mos.11

Nakor

2204

1878

70

205

1.Mos 11.26, 11.32

Tarah

2134

1948

100

175

1.Mos 21.5, 25.7

Abraham

 

2032

 

 

1.Mos. 16.16

Ismael

2034

2048

60

 

1.Mos. 25.26

Isak

1974

2108

 

 

 

Jakob(Israel)/Esau

Fvt

År etter Adam

Tidsforskjell

 

Referanse

Hendelse

1844

2238

130

 

1. Mos. 47.9

Folket kom til Gosen (Jakob 130 år)

1414

2668

430

 

2.Mos 12.40

Utgang fra Egypt. (Israel bodde i egypt i 430 år)

1350

2732

64

 

 

Josva Dør.Det skal ha gått 64 år fra utgangen fra Egypt

1050

3032

300

 

 

Begynnelsen på Sauls Regjeringstid.Det skal ha gått 300 år fra Josva Døde til Kong Saul ble salvet

 

 

2

 

1.Sam 13.1

Slutten på Sauls regjeringstid 1

1010

3072

40

 

Ap Gj 13.21

Slutten på Sauls regjeringstid 2

970

3112

40

 

 

Slutten på Davids Regjeringstid

 

 

 

 

 

Kong Salomo tidfestes til Ca 970-930 f.kr

 

 

Se også video fra Ung Jord bevegelsen om dette temaet her.

Bibelen og selvmotsigelser

Jeg er jo vokst opp med den forestillingen at Bibelen er et harmonisk hele som ikke motsier seg selv. Det er jo selvsagt en illusjon. Jeg ble jo tidlig frustrert av ikke å komme til bunns i mine forsøk på å fortolke Bibelen. Refleksjoner som har kommet ut av dette handler om det naturlige språk, teksttolkning og begreper. Og den viktigste erkjennelsen ut av dette er jo at det naturlige språk har høy bevegelighet, at det ikke kan gi mening uten subjektiv fortolkning. Det betyr at meningen skapes som en vekselvirkning mellom subjektiv fortolkning og teksten i seg selv. Følgelig gir dette en endeløs diskusjon om hvordan disse tekstene er å forstå. Dette får særlig aktualitet i den grad teksten oppfattes som guddommelig og forpliktende. Bare de refleksjoner jeg her har gjort, burde være nok til å slå fra seg den forestillingen at slike guddommelige tekster eksisterer. Et fullkomment allmektig vesen ville aldri ha meddelt seg på en slik uklar måte, dersom det virkelig innebar en slik avgjørende forpliktelse.
Mange vil hevde at Bibelen er full av selvmotsigelser. Eksempler finner du her og her. Håper linkene varer.

Bokstavtro bibeltolkere vil imidlertid benekte dette. Og jeg er ikke i tvil om at de er i stand til å forklare eller bortforklare alle slike påståtte tilfeller. Og det kan man gjøre, nettopp fordi teksten er bevegelig. En dag er ikke en dag. En drøvtygger er ikke en drøvtygger slik vi forstår det. Den Gud man ser er ikke det samme som den Gud som ingen har sett. At Gud vet alt, betyr ikke det samme som at han vet absolutt alt. Loven er ikke loven.

Begrepene flyter. De er utallige mursteiner som kan tilpasses ethvert behov. Men byggverket er til slutt fortolkerens. Det er ikke mye guddommelig ved det.

Den teknikken som kalles «Med skrift skal skrift forklares» er etter min mening tvilsom når den anvendes på Bibelen. Først og fremst er dette uklart. Med hvilket skriftsted skal hvilket skriftsted forklares? Vi har altså her to uavhengige variabler, X og Y, som begge kan anta hvilken som helst verdi. Det er ikke noe system på dette annet enn gjennom ad hoc kobling via begreper. Og for å gjenta for hundrede gang: begreper er uklare, kan ha forskjellige betydninger, og betydningen kan variere over tid og mellom kulturer. Og her er et ekstraproblem som angår Bibelen spesielt. Problemet er at Bibelens bøker er skrevet over en tidsperiode på mellom 800 og 1500 år. Hvordan i all verden kan man da f.eks. tolke utrykk i 1. Mosebok ved hjelp av skriftsted fra det nye testamentet? Er det virkelig slik at disse eldste bøkene ble skrevet med henblikk på at andre bøker skulle komme tusen år senere å forklare dette? Hva med alle de misforståelser som kom i kjølvannet av at mennesker leste en uferdig tekst? Igjen, ligner dette på noe guddommelig i det hele tatt?

 

Drap i Guds navn

https://www.youtube.com/watch?v=dxQtV_YSo8I