Bokprosjektene

Da jeg gikk på ingeniørhøyskolen, fikk vi ofte i oppgave å skrive dataprogrammer. Som regel var det små enkle programmer. Vi leverte alltid kildekoden på papir. Men vi hadde en del større oppgaver også, og da ble denne papirutskriften temmelig tykk og uhandterlig. I volum minnet det om å ha skrevet en bok. Akkurat denne assosiasjonen penset meg inn på tanken om at jeg kanskje kunne klare å skrive en bok.  Klarer jeg å skrive et komplisert dataprogram på hundrevis av sider, så burde jeg vel også kunne skrive en bok? Og jeg hadde mye på hjertet, så altfor mye. Bak meg lå adventismen på min mentale vrakhaug.  I løpet av et lite tiår hadde jeg gått fra den fasen hvor jeg anstrengte meg virkelig seriøst for å bli «en god adventist», gjennom en stadig økende kritisk fase, for til slutt å ta avstand. Jeg gikk gjennom en fase med sprudlende mental kreativitet. Ideene kom så fort at jeg bare skisserte dem ned i notatbøker. Veldig mye var ideer og strøtanker som jeg tenkte kunne utvikles videre til å bli noe. Jeg var selvsagt sterkt påvirket av mitt oppgjør med adventismen. Mine ideer sprang ut av dette og ideer jeg fikk gjennom skolegangen og hobbystudier i filosofi.  Mitt første bokprosjekt fikk arbeidstittelen «Etikk uten Gud». Jeg utviklet disposisjon og brukte nesten all fritiden på å skrive.  Men som «hobbyforfatter» sliter jeg nok med mange, nærmest uoverkommelige problemer:

1)   For svak på norsk kompetansen.  Jeg har alltid slitt med staving, komma og det som andre kaller for elementære norskkunnskaper. Uten tekstbehandling hadde jeg vært sjanseløs.

2)   Ingen å sparre med. Jeg er stort sett alene med mine bøker og mine tanker. Søker i flere retninger etter dialogpartnere og et litt mer akademisk miljø hvor man kan få lutret tankene sine, uten å bli senket til et null. Ideen er, og har alltid vært å komme med noe som, på tross av svakheter har et så pass stort potensial, at det er synlig. Da er jeg kommet over nullstadiet. Dermed åpner muligheten seg for å få den hjelpen som skal til for å dekke opp for svakhetene. Men der er jeg enda ikke …

3)   I tillegg til å skrive langsomt, er tiden jeg har til rådighet knapp. Skole, og jobb spiser også mye av fritiden, så har jeg familie. Da blir det ikke mye igjen til prosjektet. Og selvsagt er det også slik at jeg ikke har noen aksept i nærmiljøet for å drive med dette. Ingen støtte. Det er heller ikke rart for jeg kommuniserer heller ikke på noen god måte hva det er jeg holder på med.

4)   Jeg har en ekstrem kreativitet. Ideene kommer mye raskere enn jeg har sjanse til å skrive. Det meste legges på vent, men jeg bruker mye tid på å sikre meg mot å glemme dem. Og noen ideer fenger meg så mye at jeg utvikler dem og inkorporerer den i prosjektet. Det blir mye hopp og sprett, og mye rot. Problemet vedvarer i nåværende prosjekt.

Etter en tid utvider jeg prosjektet og produserer en nærmest uoverkommelig disposisjon med arbeidstittelen «På tvilens Grunnvoll». Prosjektet er enormt, og jeg innser etter hvert at det kommer til å gå tiår før jeg kan levere et produkt. Det synes jeg ikke at jeg har tid til. Så, etter et år eller noe slikt, bestemmer jeg meg for å konsentrere meg om menneskenaturen.  Det fører til at jeg skreller ut en stor mengte av prosjektet, blåser opp den delen som handler om menneskenaturen, og krymper grunnfilosofien til det mest sentrale. Og en gang i 1992 sitter jeg med det ferdige manuskriptet til «Refleksjoner over menneskets natur».

Manuskriptet ble sent til et forlag. Etter en uke eller to fikk jeg et langt brev tilbake med totalslakt av hele prosjektet. Skuffelsen var stor. Og skrivingen ble lagt på hylla. Men jeg angret aldri på at jeg hadde gått gjennom selve prosessen. Jeg opplevde at det hadde gitt meg en sterk personlig utvikling og jeg ble en reflektert og analytisk person.

Om nåværende prosjekt.

 

Disposisjon På Tvilens Grunnvoll:

 

1)   HOVEDDISPOSISJON

2)   Innledning

3)   A.KONSTRUKTIV DISKUSJON

i)      1 INNLEDNING DEL A.

b)   Hensikten med del A.

c)    Diskusjonens nødvendige plass i det demokratiske

d)   Årsaken til at diskusjoner mislykkes

i)      Holdningen til din motstander

ii)    Formålet med en diskusjon 

e)   Uenighet

f)     Hva mener jeg med konstruktiv diskusjon

 

4)   DISKUSJONSOMGIVELSENE

a)   Innledning

(a)           2.1 Samtaleunivers

ii)    Begrepsklargjøring

iii) Identifikasjon av problem

5)   felles forståelse

6)   Smak og behag

7)   Den ene løsningen eksluderer den andre

8)   Avgjørelsesorienterte problemer

a)   Komunikasjon

i)      Talespråket

ii)    Kroppsspråket

iii) Følelsesspråket

iv) Billedsspråket

v)    To komunikasjonsteknikker som passer for

i.       diskusjon              

vi) Diskusjonsflyten

vii)         Praktiske hjelpemidler

viii)       Misforståelser

b)   Kjenn deg selv og din motstander

i)      Mål og delmål

ii)    Hvorfor-analysen

iii) Begrepet verdi.

i.       Positiv likegyldig/ negativ

ii.    verdigrunnlag

iii.  -sammfunnsverdier/mål

iv.  -bedriftsverdier/mål

v.    -globale verdier/mål

vi.  -individverdi

9)   tidsavhengighet

10)         verdi i fortid nåtåd og fremtid

i)      Målstruktur kontra konsekvensstruktur

ii)    Views

iii) Personlighetstyper

b)   Mer om tempramenter

 

11)         DISKUSJONSTEKNIKK

a)   Drift (diskusjon på meningsløs vandring) 

12)         hvordan unngå drift

a)   Saklighet / objektivitet

i)      A: Unngå tendensiøst utenomsnakk

ii)    B: Unngå tendensiøse gjengivelser

iii) C: Unngå tendensiøs flertydighet og uklarhet

iv) D: Unngå tendensiøs bruk av stråmenn

v)    E: Unngå tendensiøse orginalframstillinger

vi) F: Unngå tendensiøs tilberedelse av innlegg.

vii)         Bruk og misbruk av saklighetsnormene.

viii)       Litt om objektivitet.

 

(a)           3.3 Spørmåls metoden (se side 73 i møter i arb.)               3.5        3.4 Lignelser/ paraleller

(b)          3.5 Litt argumentasjonsteori

 

 

13)         Noen viktige begreper

a)   Overabstrahering

b)   Overdetaljering

c)    Sirkelbevis

d)   Kortstokk-syndromet

e)   Kontekstbetinget master/slave-relasjon

f)     suboptimalisering

g)   Postulater og aksiomer

h)   overgeneralisering

14)         generalisering

15)         analogier

 

a)   Forklaring eller bortforklaring ?

b)   Logisk argumentasjon -> idiotisk konklus¬jon

c)    Abstrakte begreper som avleder oppmerks¬                                                                       omheten

d)   Prinsipper og løsninger

16)         Blander hvorfor og hvordan

a)   Den kompakte majoritet                    

b)   Propaganda

c)    Oportunistisk argumentasjon

 

 

17)         Oppsummering av del A

 

 

18)         B.GRUNNFILOSOFI

19)         Innledning: (hvor står, jeg hvor vil jeg)

20)         Min egen situasjon (hvor er jeg) (Diagnose/nåsituasjon)

21)         Mine muligheter

22)         Hvor vil jeg.

 

23)         KUNNSKAPSTEORI

a)   Innledning

i)      Hva er kunnskapsteori

ii)    Noen generelle betraktninger om kunnskap.

iii) Reell og intuitiv kunnskap

iv) Farlig kunnskap

b)   Evaluering av informasjonspålitelighet

i)      Informasjonsprosessen

ii)    Informasjonsforvregning

iii) Generelle lover for informasjons¬forvregning

iv) Mennesket et kunstig dataledd

v)    De to typer menneskelige overføringsnettverk.

 

c)    Logikk

24)         *Induksjon / deduksjon selvmotsigelseprinsippet

i)      Booles algerbra

ii)    Mengder    

iii) Entiteter, relasjoner og attributter

iv) Induksjon, deduksjon og abduksjon.

v)    Logiske selvmotsigelser

vi) Lukkede forklaringsmodeller

vii)         Lukkede eksistensialmodeller

viii)       Tekst-tolkning

 

b)   Rasjonelle beslutninger

i)      Valgets grunnleggende elementer

ii)    Kort om statistikk

iii) Kort om prognoser                                   

iv) Beslutningsmatrisen

v)    Beslutninger på sviktende grunnlag

25)         de fleste valg er irrasjonale

26)         forhastede valg

 

27)         velg kun når du er nødt

 

 

a)   Finnes det veier til sikker kunnskap?. (erkjennelse-teori1)

i)      Kunnskapstreet

(a)           7.5.2 Noen spesielle forutsetninger for                  kunnskapsutvidelse

ii)    Descartes reduksonistiske metode

iii) Rasjonalisme kontra empirisme

28)         John Locke

29)         David Hume

30)         Spinoza

31)         Liebeniz

i)      Imanuel Kant's erkjennelsesfilosofi

 

b)   Uvitenheten som den frigjørende ideologi

i)      Tanker om opplevelsen.

ii)    Hva er sannhet

iii) Hva nå?

iv) Verden er sannsynlig.

v)    Fornuften er sannsynlig

c)    Den menneskelige fornuft og erkjennelsesevne

i)      Intelligens og Kreativitet

ii)    Hierarkisk tenkning

(a)           7.7.3 Selvorganiserings-prinsippet som grunnleggende                 ide

iii) Den generelle erkjennelses-prosessen

iv) Vitenskapelig erkjennelse

v)    Lek-manns-erkjennelse.

32)         tolkning eller fakta i populærvitenskapelige fremstillinger?

a)   Fantasiens retningsgiver, er den sterktnok poengtert?

b)   Oppsummering av kunnskapsteorien

 

 

33)         8. Verdensbilde I

i)      8.1 Innledning for kap 8 og 9.

(a)           8.1.1 Personlig utgangspunkt.

(b)          8.1.2 Kildemateriale fra fysikken.

(c) 8.1.3 Kildemateriale fra parapsykologien.

(d)          8.1.4 Kildemateriale fra biologien.

ii)    8.2 Noen metafysiske grunnbegreper.

(a)           8.2.1 Eksistens.

(b)          8.2.2 Hva er forskjellen på abstrakt og konkret.

(c) 8.2.3 Hva er forskjellen på naturlig og

1.    overnaturlig?

(d)          8.2.4 Hva er forsjellen på sanselig og over-                     sanselig?

(e)           8.2.5 Helhet og del.

34)         dualisme

i)      8.3 Drøfting av metafysiske grunnspørsmål.

(a)           8.3.1 På hvilken måte eksisterer det allmenne?

(b)          8.3.2 På hvilken måte eksisterer tid og rom?

(c) 8.3.3 Kausalitet

(d)          8.3.4 Determinisme

(e)           8.3.5 Orden eller kaos?

(f)  8.3.6 Hva er egentlig materie?

(g)           8.3.7 Finnes det grunnleggende enheter i naturen?

35)         om reduksjonismen som vitenskapelig prinsipp.

36)         bootstrap.

(a)           8.3.8 Hvilke oppfatninger innenfor det mekanistiske                      verdensbildet er egentlig feil?

 

37)         9. Verdensbilde II

i)      9.1 Bevissthet og materie.

(a)           9.1.1 Hva er egentlig bevissthet?

(b)          9.1.2 Forholdet bevissthet/materie.

 

ii)    9.2  Guds eksistens og tilverelsens opprinnelse

(a)           9.2.1 Kan Guds eksitens bevises apriori

(b)          9.2.2 Empiriske indikasjoner på Guds eksistens

(c) 9.2.3 Kan Guds ikke-eksistens bevises?

(d)          9.2.4 De subjektive bevis på Guds eksistens

iii) 9.3  Kort oversikt over det vitenskapelige verdensbilde.

(a)           9.3.1 Innledning.

38)         oppsummering om vitenskap

39)         historikk.

(a)           9.3.2 Oversikt.

(b)          9.3.3 Skapelsens problem.

ii)    9.4 Vi nærmer oss Big Bang-teorien.

(a)           9.4.1 Litt om selve teorien og dens tilblivelse.

(b)          9.4.2 Det teoretiske grunnlag for rødforskyvningen                       

a.    og    tolkningen av den.

(c) 9.4.3 Den kosmiske bakrunnstrålingen og tolkningen

a.    av den.

(d)          9.4.4 De første minutter.

(e)           9.4.5 Teorier om stjerner og galakser.

(f)  9.4.6 Universets fremtidige utvikling.

(g)           9.4.7 Oppsummering av big-bang-teorien.

40)         Se ill. V 1984 nr. 10 side 50

41)         iv 11/84 52

42)         iv 1/86 21

 

i)      9.5 Evolusjonsteorien.

(a)           9.5.1 Evolusjonsteoriens teoretiske struktur.

(b)          9.5.2 Er evolusjons-teorien vitenskapelig?

43)         er evolusjonsteorien en lukket eksistensialmodell?

(a)           (mennesket tenderer til å tolke alle fenomener ut fra et gitt sjema. Dette gjelder også vitenskapen/ evolusjonsforskningen). I dette lys kan ET ses på som en LEM med "naturlig utvalg" som lukkende postulat. Men dette løser ingen eksistensielle spørsmål og er derfor ingen ekte LEM.

 

(b)          9.5.3 Støtter eller svekker det empiriske materialet                       tanken på at en evolusjon faktisk har foregått?

(c) 9.5.4 Evolusjons-mekanismene i fokus.

(i)   - Er evolusjons-teorien i harmoni med                        naturlovene?

b)   Hovedproblem: en prosess som går mot

i.       de 2 terodynamiske lov.

 

 

 

(b)          -se ill vit. nr 1 1986 

(c) -se liv og under i naturen

c)    Sartre: hvorf. eksist. (Bakt. 86)

 

i)      9.6  Menneskets natur.

(a)           9.x.1 Innledning.

44)         Derøftingen av menneskets natur er drøftingen om den dypere bakrunnen for menneskelig atferd, menneskets samspill med omverdnen, menneskets muligheter og begrensninger, hva som gjør mennesket til menneske (hva er menneskelighet).

(a)           9.x.2 Et produkt av arv og miljø?

45)         individualitet

46)         selvforsterkende prosesser

(a)           9.x.3 Forholdet behov, motiv, emosjon

47)         *løsrevede motiver: funksjonell autonomi (BU side 121)

(a)           9.x.4 Litt om begrepene i Freuds psykologi                

(b)          9.x.5 Maslows behovshierarki.

48)         mennesket har behov for problemer

(a)           9.x.x Personligheten

(b)          9.x.6 Hva er vilje?

(c) 9.x.7 Identifikasjon

(d)          9.x.8 Den egosentriske prioritet(Reell verdiprofil)

(e)           9.x.9 Evnen til å følge opp den reelle verdiprofil

(f)  9.x.10 Den frie vilje, finnes den?

b)   lobotomi iv 10/84 s16

(a)           9.x.11 Den menneskelige psykiske styrke (behov for Gud)

(b)          9.x.12 En utvidelse av vilje-begrepet.

(c) 9.x.13 Hva er spesifikt menneskelig?

(d)          9.x.14 Menneskets sammspill med resten av naturen.

(e)           9.x.15 Menneskets opprinnelse

(f)  9.x.x Kan troen flytte fjell?

 

ii)    9.6  Uendelighetsteorien

c)    Litt om tallet uendelig. (b4 58)

d)   Det er utallige universer (fakta nr 4 89)

(a)           7.6.1 Dimisjonsnivå

(b)          7.6.2 Uendelighetsteoriens grunnlegende postulater.

49)         Logisk bakgrunn i kausalitetsprinsippet

(a)           7.6.3 Den statistiske trylleformelen som kan alt.

(b)          7.6.4 Tilsynelstende og absolutt kompleksitet.

(c) 7.6.5 Nær null, men dog IKKE NULL.

(d)          7.6.5 En undelig taushet

(e)           7.6.6 Noen motforestillinger

(f)  7.6.7 Uendelighetsteoriens enorme kosmiske perspek¬tiver

(g)           7.6.8 Avsluttende komentarer til uendelighetsteorien.

 

 

 

 

50)         10 ETIKK (IDEOLOGI)

i)      10.1 Urealistiske mål

(a)           -Ikke hvordan men hva!!

51)         er utopier skadelige?

i)      10.2 Idealsamfunnet

(a)           10.2.1 Hva er verdifullt

52)         Finnes der et objektivt kriterium

53)         Inteligens

54)         Skapt av Gud

55)         Tenkeevne

56)         Skjønnhet

57)         Troen på det subjektive kriterium

58)         Mitt subjektive standpunkt

59)         Erkjennelse av menneskets etiske avmakt

(a)           10.2.2 Den retningsgivende utopi

1.    - Lykken for alle er den overordnede målsetning                        alt må måles mot.

 

ii)    10.3 Livskvalitet

(a)           10.3.1 Helse

(b)          10.3.2 Frihet

(c) 10.3.4 Livsinnhold

(d)          10.3.5 Nødvendig kontrast ?

 

iii) 10.4 Problemstillinger i etikken.

(a)           10.4.1 Grunnleggende etiske stridsspørsmål

1.    Plikt /konsekvens

2.    Situasjons-etikk / prinsipp-etikk

(b)          10.4.2 Er plikt mulig?

(c) 10.4.3 Er godt og ondt synonymer med rett og galt?

(d)          10.4.4 En avsporet diskusjon (dogmet om de absolutte                           gode og onde handlinger)

(e)           10.4.5 Det adventistiske etiske tankesystem slår                   sprekker.

(f)  10.4.6 Galskapens relasjoner

a.    (knytning mellom eksist. og moral)

2.    -Mellom sedvane og moral

3.    -Flertallet og moral

60)         System-moralismens sanne natur

61)         Ego-moralisme

62)         Tør du høre på dine innerste følelser?

i)      10.5  Rettferdighet

(a)           10.5.1  Hva er rettferdighet

(b)          10.5.2  Gjengjeldeses-prinsippet

(c) 10.5.3  Fokus på begrepet Straff

63)         avskrekking kortsiktig (se 18.3.6)

(a)           10.5.4 Ansvar

64)         Hva er ansvar, hvilken vei peker ansvarets pil?

65)         erstattes med formynderi?

i)      10.6 Tanker om en del utvalgte emner innen etikken

(a)           10.7.1  Vold

66)         Primær og sekundær djevelskap

67)         Hvordan beskytte seg

68)         Prinsippet om direkte ansvar

69)         Hvordan volden sprer seg (se 18.3.6)

70)         vold avler vold

71)         Hva gjør volden med voldsmannen?

(a)           10.7.2 Dødsstraff

(b)          10.7.3 Om å ta vare på det svake

1.    -fanget av systemet

2.    -gruppesammarbeid gjør sterk

72)         Det er ikke en svakhet å hjelpe, men en styrke!!

73)         Det gyldne motiv: Alt som kan hende andre, kan                                  også hende meg!!

74)         Skapningers verdi

75)         se ill vi nr 3 1984 s47

76)         iv 8/84 s74

(a)           - Gjør skyld deg verdiløs (eller til en negativ                   verdi?)

(b)          10.7.4 Aktiv/passiv dødshjelp

(c) 10.7.5 Abort

(d)          10.7.6 Utnyttelse av mennesker og dyr

77)         dyreforsøk

78)         dyreoppdrett

79)         sportsjakt

(a)           10.7.7 Sex og erotikk

80)         prevansjon

81)         onani

82)         pornografi

83)         prostitusjon

84)         utenomekteskapelig sex

85)         homofili

86)         samleie med dyr

87)         nakenhet

88)         kommersiell erotikk

(a)           10.7.8 Forsvar

89)         militært

90)         personlig

(a)           10.7.9 Genteknologi

(b)          10.7.10 Estetikk

(c) 10.7.11 selvmord

(d)          10.7.12  Minimums/maksimumsrett/kontrast

91)         Hvor mye lidelse skal tolereres

92)         Hvor stor kontrast i livsvalitet skal tolereres

(a)           10.7.13  Agabe og eros, et kunstig skille?

(b)          10.7.14  Bruk av teknologi

(c) 10.7.15 Vekst

93)         Hvorfor vekst

94)         Hvordan oppnå vekst

1.    (side 26 b2)

95)         Hva er smafunnets verdi-grunnlag?

96)         Hva skal vokse (livskvaliteten)

1.    (se Capra om vekstens mørke sider)

(b)          10.7.16 Arbeid

(c) 10.7.17 Frihet

 

ii)    11 Oppsummering av grunnfilosofien

 

 

97)         C.LIVSYN

98)         DET ENDELIGE OPPGJØR MED MIN ADVENTISTISKE BARNELÆRDOM.

99)         12 Innledning

i)      12.1 Noen overordnede spørsmål

(a)           -Kan jeg bruke min fornuft?

(b)          -Kan jeg henvise til min erfaring ?

(c) -Kan jeg bruke mine følelser ?

100)   Søren Kierkegaards tre stadier

i)      12.2 Generelt om adventismen

(a)           12.2.1 Historikk

(b)          12.2.2 Lære (Hoved filosofi) (de 27 punktene)

(c) 12.2.3 Liv

(d)          12.2.4 Hvem er adventistene

ii)    12.2 De krefter som virker til omvendelse

(a)           12.2.1 Omvendelsemodellen

101)   Emosjonell Tilnærming

102)   Sosial tilnærming

103)   prestisje

104)   bekvemelighet

105)   anstøt

1.    -Intelektuell Tilnærming

106)   Depresiv Tilnærming                 

107)   Adventistisk tilnærming

108)   Moralsk tilnærming

109)   Personlig tilnærming

(a)           12.2.2  Sammenhengen mellom de fire veiene

(b)          12.2.3 Utgangsmateriale

110)   Omvendelser (måten folk har kommet til troen på

111)   Frafall (årsaker til frafall)

112)   Religionens praktiske innhold

113)   Møter

114)   Ritualer

115)   Sangtekster

116)   Innhold i bønn

117)   vitnesbyrd

118)   Tenkemåte

119)   Teologi

 

120)   13 Den emosjonelle veien

i)      salmesang

ii)    vitnesbyrdsmøter

iii) gruppekjærlighet

iv) bønn

v)    ritualer

vi) Jesus en fiktiv love story

vii)         tekster fra sangbøkene

b)   Den religiøse opplevelse (se Bu ps. og ill v. nr 4. 84)

i)      13.1  Behov for å elske og å bli elsket

121)   forvrengte sexuelle følelser?

122)   Barnetroen (opprør/ forsvar)

i)      13.2  Elsker Jesus meg?

123)   Jesus erstatter tommheten etter mine laster

(i)   (Her kan du bruke Freud)

ii)    13.3 Konklusjon

(a)           - Menneskene er forskjellige, også på det føleses¬                                              messige  området. (sangviniker osv.)

124)   Kanskje bibelen passer best for Sangv.

1.    (de andre har kanskje ikke d.h.ånd)

125)   Ingen er medlem av AP når de skjemmes av å være det.

 

126)   14 Den sosiale veien

i)      -systempress

ii)    -religionstrykk

iii) -masse-suggesjon

iv) 14.1  Behov for tilhørighet til en gruppe.

(a)           14.1.1 Det lojale gruppemedlem

127)   Kunsten å tilpasse seg andre.

(a)           14.1.2 Tilhørighet, til hvilken pris?

128)   Gjentagelse av problematikk i forb. med 2 gr                                                       vilje

(a)           14.1.3 Anstøt / fikse ideer

129)   å definere en yttre fiende

130)   særtrekk i gruppen for å markere dens avgrensning

i)      14.2 Kan jeg stole på mine adventistvenners innsikt i

(1)                       religiøse spørsmål?

(a)           14.2.1 Beskyttet miljø

(b)          14.2.3 Verdslige venner

131)   Hva betyr det å ha venner fra mange kategorier

i)      14.3  Hva har mine adventistvenner som jeg ikke har?

132)   Der er kanskje noe, men jeg ser det ikke.

133)   Kan noen fortelle meg det?

134)   Den som leter , han skal finne, eller skal han

a.    det ?

ii)    14.4 Konklusjon: Aldri helt med; aldri helt medlem.

135)   Er pastorens vennskap = hans profesjon ?                                    

 

136)   15 Den Intelektuelle veien

i)      15.1  Eksistensen.

1.    15.1.1 Beviser på Guds eksistens

137)   Uten skyld?

1.    15.1.2 Kreasjonismen

2.    15.1.3 Bibelsk kreasjonisme

138)   Kan bibelen og evolusjonsteorien

i.       forenes

139)   Syndefloden

140)   livets alder

141)   C-14 metoden 

142)   jordas alder

143)   Den økologiske balanse (25 b2)

144)   Er universet harmonisk?

145)   Den geografiske fordeling av hudfarger (se ill vit nr 5 1984 side 44)

146)   Istid i india, se iv 7/84 side 69

 

 

1.    15.1.4 Anerkjente vitenskapelige teorier

147)   Evolusjonsteorien

148)   Big bang (side 26 iv 9.88)

1.    15.1.5 Andre muligheter?

2.    15.1.6 Påvisning av kristendommens lukkede                             postulater             

149)   Kristendommen er en lukket eks.mod

 

(1)                       15.2  Hvorfor akkurat Bibelen?

1.    15.2.1 Den geografiske fordeling

i.       -kulturell og sosial f.

2.    15.2.2 Nåla i høystakken

3.    15.2.3 Bibelens opprinnelse

150)   Jakob Jervell's uttalelser om Bibelen

1.    15.2.4 Er bibelen Guds ord ?

2.    15.2.5 Tusen (og en) tolkninger

151)   Er jeg flinkere enn all verden til å

i.       tolke bibelen

152)   Uklart sagt/ uklart tenkt

153)   Årsaker til Bibelens uklarheter

154)   Underforståing

155)   Vektlegging

156)   Tolkningsmetode (b3 36)

157)   Med skrift skal skrift forklares

i.       (Men kjente de som skrev til resten av skr.)

158)   Tolkningen prges av vår bibelske abskuelse (jfr Kants kopernikanske revolusjon)

1.    15.2.6 Profetier og matematikk

159)   Sjebnesvangre profetier (Sorte hull 18)

160)   Det merkelige syvtallet

161)   se Møte med det uforklarlige side 17

162)   Se brev til Abel struksnes om profetier i koreanen

163)   Sammentereff se MUFKL side 65

1.    15.2.7 Hvor mye tror jeg egentlig på Bibelen

164)   Sviktende logikk?              

165)   primitiv tenkning

 

 

166)   16 Den Depresive veien   

i)      selvsuggesjon (bønn og tanketvang)

ii)    Realangst og den psykiske styrke

iii) se Depr.wpt disk 5

iv) Se trygge spor side 82/83

v)    Se hverdagstro side 155

vi) 16.1  Er jeg en synder ?

167)   kunsten å tilpasse seg seg selv.

168)   se bib.s nr 4 side 238

i)      16.2  Trenger jeg en personlig frelser ?

1.    Den psykiske styrke

2.    Hva gir kristendommen (K-analyse)

3.    Grunnen til at K. eksisterer

169)   Ritualer

 

170)   17 Har adventistene den rette lære?

i)      17.1 Litt om den adventistiske tro og lære

ii)    17.2 Ellen G White

(a)           17.2.1 Bakgrunn

(b)          17.2.2 Inspirerte skrifter?

171)   Hva er inspirert, hva er ikke

172)   Hvordan selektere

i)      17.3      Personlige erfaringer

(a)           17.3.1 Sabbaten      

(b)          17.3.2 Tiende

ii)    17.4 Smykker og klær (det ytre)

(a)           17.4.1 Adventistiske oppfatninger

173)   unødv tid/ penge forbruk

174)   selv-opphøyelse

175)   anstøt

(a)           17.4.2 Logiske kortslutninger

176)   Detalj-regler, dømt til fiasko

177)   Hva med slips / bunad , dress osv.

178)   Hva med blomster ,bilder, duker osv.

(a)           17.4.3 Menneskets estetiske sans

179)   Vår naturlige trang til å pynte på våre

a.    omgivelser og oss selv.

180)   Vårt forhold til kunst og tradisjon.

(a)           17.4.4 Det ytres innvirkning på det indre

181)   C H J's Ideer (se også FK 8/87 57)                        

182)   Forholdet: utseende/ selvrespekt

183)   Følelse av velvære

(a)           17.4.5 Vår selskrevne rett til å være oss selv

184)   Fikse ideer, bør vi ta hensyn

185)   regler og normer på vandring

186)   den menneskelige tilpasnings-evne

a.    (må trenes)

ii)    17.5 Helse-budskapet

(a)           17.5.1  Kjemiske stimuli

187)   Motiv

(a)           17.5.2  Mat og drikke

(b)          17.5.3  Livsstil

 

 

ii)    17.6 Musikk

(a)           17.6.1  Innledning

(b)          17.6.2  Rockens historie på en ny måte

(c) 17.6.3  Hva er musikk

188)   Hva skyldes forskjellen i smak

189)   Musikk-bilde

190)   Rytme

191)   Det såkalte KICK

a.    (krav til matematisk riktighet)

192)   Klangfarver

193)   Innstilling til musikk

(a)           17.6.4 Musikk som språk

194)   Instinkt /arv

195)   Innlæring / miljø

196)   Selvanalyse

197)   konklusjon       

(a)           17.6.5  Komersialisering

(b)          17.6.6  Nivå-sekning

(c) 17.6.7  døgnfluer

(d)          17.6.8  Stemme-bruk

(e)           17.6.9  Kunstig lydprodukt

(f)  17.6.10 Når er musikken skadelig

(g)           17.6.11 Musikk og sex

(h)          17.6.12 Musikk og narkotika

(i)   17.6.13 Tekstene

(j)   17.6.14 Religiøse innvendinger

198)   Djevelens strategi

199)   Hvem har hørt himmelens musikk?

200)   Gud må også ha skapt rytmesansen

201)   Jeg slapp unna inndoktrineringen fordi jeg

a.    var melodi-orientert.

 

 

 

202)   18 Mine moralske skrupler.

i)      18.1 Visjonen om den fullkomne Gud

(a)           18.1.1  Mennesket skapt i Guds bilde.

(b)          18.1.2  Guds fullkommenhet

(c) 18.1.3  Guds Guds kjærlighet

(d)          18.1.4  Guds rettferdighet

203)   Guds lov og verdi-profil

(a)           18.1.5  Guds nåde og barmhjertighet

1.    -Guds vrede

(b)          18.1.6  Guds vesen

1.    -treenigheten

(c) 18.1.7  Guds uendelighet

(d)          18.1.8  Guds allmektighet (ang. logiske grenser: bruk stigen)

i.       -Gud og det ondes eksistens

(e)           18.1.9   Guds allvitenhet.

(f)  18.1.10  Gud og hans skaperverk.

b)   Guds fullkommne visdom

(a)           18.1.11  Guds påvirkelighet.

(b)          18.1.12  Avsluttende kommentarer

ii)    18.2 Bibelens etikk

(a)           18.2.1 Innledning.

(b)          18.2.2 Bibelens "Lukkende postulat", lukker det                    hele  bibelen?

204)   Bibelens gylne vers, den lukkende faktor

a.    som viser seg å lukke hele bibelen. 

(b)          18.2.3 Situasjonsetikk eller kristenrealisme

205)   Etikk og teokrati

206)   Situasjonsetikerens store problem

207)   Kristen-realistens store problem

(a)           18.2.4 Gud den store situasjonsetiker

208)   Kan han både drepe og lyve?

(a)           18.2.5 Kristen realisme hva blir konsekvensen

209)   Fastspikrede bud, som likevel driver og som

a.    skaper konstant vond samvittighet.

210)   Rasering av livskvaliteten

211)   suboptimalisering

1.    - Selvbedraget om absolutte gode og dårlige                     handlinger.

212)   Feighet som fører til tanketvang (b3 39)

213)   Hva om Satan var den sterkeste ? (b3 38)

 

i)      18.3 Fortapelsesdogmets opprinnelse og utvikling

214)   Hvor kommer fortapelses-dogmet fra ?

215)   Salme 75  (Ord 24. 19-20)

i)      18.3 Hva skiller den frelste fra den fortapte?

(a)           18.3.1 Argumenter for fortapelsen

1.    -lojalitetsprøven

a.    (fjerner de verste konsekvensene for å prøve                    lojaliteten mot Gud)

(b)          18.3.2 Den frie vilje, finnes den ?

(c) 18.3.3 Kan vi påvirke utvelgelsen ?

216)   er der noen som frivelig velger å gå fortapt?

217)   siter alf lohne det beste i livet side 68 -

(a)           18.3.4 Guds vilje, hvem kjenner den?

(b)          18.3.5 Synd mot Den Hellige Ånd

(c) 18.3.6 De som hadde direkte uflaks

(d)          18.3.7 Fortapelsen er den rettferdig?

 

ii)    18.4 Straffeutmålingen

(a)           18.4.1 En rask skissering av den adventistiske lære om                   dommen.

218)   hva består pinen i? se det beste i livet side 98. 8det skjer på deres kropp)

(a)           18.4.2 Det bibelske idealsamfunn.                     

(b)          18.4.3 Noen enkle statusbetraktninger

(c) 18.4.4 Pinens hensikt

(d)          18.4.5 Satans pine.

(e)           18.4.6 Begrepene tukt og hevn

(f)  18.4.7 Konklusjon

 

ii)    18.5 Døden på korset

(a)           18.5.1 Hvorfor-analyse

(b)          18.5.2 Er det noen logisk sammenheng mellom del¬målene?

(c) 18.5.3 Argument 1: tilgivelse og soning for vår synd.

(d)          18.5.4 Argument 2: Guds evne til å behandle

(e)           18.5.5 Argument 3: Guds evne til å informere

(f)  18.5.6 Primitiv tankegang   

(g)           18.5.7 En selvmotsigelse?

(h)          18.5.7 Forsøk på en psykologisk forklaring

b)   –skyldfølelsen

c)    19 Forkastelse eller underkastelse?


 

Disposisjon Etikk Uten Gud

ETIKK UTEN GUD

 

1)   Del A.INNLEDNING

1.    Etikkens plass.

2)   de fem store ånds-disipliner

(a)           (politikk, filosofi, kunst, vitenskap og religion)

3)   Filosofiens hovedområder:

(a)           (Metafysikk, erkjennelses-teori, logikk og etikk)

 

 

4)   2. Vinklinger på etiske grunnspørsmål.

i)      (og deres praktiske sider)

5)   individual-etikk kontra sosial-etikk.

6)   deskreptiv etikk / normativ etikk

7)   sinnelags-etikk / konsekvensetikk

8)   Lov-etikk / situasjons-etikk

 

9)   3  Erkjennelses-teoretisk grunnsyn

 

10)         Del B Presentasjon av universalistisk etikk.

 

11)         4.      Tre veier til erkjennelse av det uungåelige personlige      motiv.

12)         beslutningsteori

13)         H-analyse

14)         Kan verdier begrunnes logisk?

15)         Verdi-typer (instreumntell, nytterverdi, egenverdi)

16)         Mål og mål-strukturer

17)         Hva gir reell egenverdi? (mentale, sosiale og fysiske resurser ?)

18)         Myten om den upersonlige beslutning (konklusjon)

 

19)         5. Den menneskelige natur

20)         har mennesket instinkter?

(a)           (sosiale/ego-drifter, all vår atferd vitner om bakenforligende instikter)

21)         hvor kommer de menneskelige instinkter fra?

22)         den darwinistiske forklaring

23)         den kristne forklaring

24)         motsetningsfylte strategier / sublimasjon

25)         utviklingen av verdier i individet

(1)                       behov/motiv

ii)    identifikasjon

26)         har mennesket fri vilje?   

27)         6.      De to motpoler.

28)         Mennesket i natur-tilstanden.

29)         Enda værre tilstander., onde samfunns-strukturer kan sette mennesket i en enda værre tilstand enn natur-tilstanden)

30)         Visjonen om det fullkomne samfunn.

31)         Konklusjon: etikken er viktig.

 

32)         7.      Hvem er "min neste"? (hva etikk egentlig handler om)

i)      (presentasjon av hva jeg mener er moralsk gode og onde handlinger, rett og galt , hva som til syvende og sist er verdt å ta hensyn til.

 

33)         8 Rettferdighet

34)         Hva er rettferdighet

35)         Gjengjeldeses-prinsippet

36)         Fokus på begrepet Straff

37)         avskrekking kortsiktig (se 18.3.6)

38)         Ansvar

39)         Hva er ansvar, hvilken vei peker ansvarets pil?

40)         Hva innebærer ansvar?

41)         Fraskrivelse av ansvar (kan lydighet noensinne bli ubetinget?)

42)         erstattes med formynderi?

43)         8.      Hva blir konsekvensene ev denne etiske tenkemåte?

44)         menneskets avmakt kommer til syne

45)         etikk, også for oss tvilere

46)         Rettferdiggjørelse av ondskap blir umulig

 

47)         9.      En karakteristikk av kristen etikk.

48)         Grunntrekk i kristen etisk tenkning.

49)         Det kristne syn på mennesket og Gud

50)         Den kristne visjonen om det fullkomne samfunn.

51)         Det kristne syn på verdi-begrunnelse (agabe og eros)

52)         Det kristne syn på rettfedighet og ansvar.

(i)   (her kommer også det kristne syn på straff inn)       

53)         Det kristne etiske monopol. (kun den kristne kan begrunne sine verdier objektivt)

54)         Ideer om bakrunnen for den kristne etikk

55)         Kristen etikk satt i et kritisk lys.

56)         interne kristne debatter

1.    -situasjons-etikk

57)         hva avgjør egentlig frelse/fortapelse?

58)         i spenningsfeltet mellom det upersonlige/ verdi-frie og det personlige og indelige.

59)         mellom autoritet og selvstendighet

60)         mellom dogmer og følelser

61)         forherligelse av middlet

 

62)         Del C praktisk etikk

63)         yrkesetikk

64)         Vitenskap og etikk

 

 

        

 

 

 


 

Disposisjon Refleksjoner angående den menneskelige natur

1)   A UTGANGSPUNKT      

2)   A.1 INNLEDNING 

3)   A.2 DEN FILOSOFISKE BASIS

(1)                       A.2.1 BESLUTNINGSTEORI        

(2)                       A.2.1.1 LITT ARGUMENTASJONS-TEORI   

(3)                       A.2.1.2 BESLUTNINGS-PROSESSEN

(4)                       A.2.1.3 KONSEKVENS-ANALYSE        

(5)                       A.2.1.4 BESLUTNINGER PÅ SVIKTENDE GRUNNLAG

ii)    A.2.2 H-ANALYSE 20

iii) A.2.3 SAMMENHENGEN MELLOM BESLUTNINGS-TEORIEN OG H-ANALYSEN    23

iv) A.2.4 ERKJENNELSESTEORI  25

(1)                       A.2.4.1 SYV VEIER TIL UVITENHET     26

(a)           A.2.4.1.1 HVA ER SANNHET?    26

(b)          A.2.4.1.2 AUTORITATIV SANNHETS REFERANSE.       28

(c) A.2.4.1.3 INDUKSJON OG DEDUKSJON 29

(d)          A.2.4.1.4 DEN HYPOTETISK DEDUKTIVE METODE      31

(e)           A.2.4.1.5 SEMANTISKE BETRAKTNINGER 33

(f)  A.2.4.1.6 INFORMASJONS-FORVRENGING   34

(g)           A.2.4.1.7 VED FORNUFTENS GRENSER      34

(2)                       A.2.4.2 MER OM AGNOSTISK LIVSANSKUELSE 35

(a)           A.2.4.2.1 HVA ER VITEN?  35

(b)          A.2.4.2.2 DAVID HUME OM SLUTNINGER MELLOM ÅRSAK OG VIRKNING    36

(c) A.2.4.2.3 HVILKE KRAV SETTER VI TIL BEVIS?        36

(3)                       A.2.4.3 NÅR MENNESKET SKAL ERKJENNE SEG SELV 38

 

4)   B MENNESKETS NATUR SETT FRA EN BIOLOGISK SIDE 40

5)   B.1 DARWINISTISK FORKLARING PÅ MENNESKETS ATFERD  40

6)   B.2 FRA ARV TIL ATFERD       47

i)      B.2.1 MENNESKETS DRIFTER         49

(1)                       B.2.1.1 HVA ER EN DRIFT?         49

(2)                       B.2.1.2 EVOLUSJONISTISK FORKLARING PÅ DRIFTENE       50

(a)           B.2.1.2.1 LIVSDRIFTER OG DØDSDRIFTER?        50

(b)          B.2.1.2.2 ALTRUISME OG SOSIAL ATFERD 52

(c) B.2.1.2.3 DIFFERENSIERING. 54

7)   B.3 FORKLARING PÅ NOEN ADFERDS-MØNSTRE HOS MENNESKET       56

i)      B.3.1 VIRKNINGEN AV DEN SEKSUELLE SELEKSJONS-MEKANISMEN       56

ii)    B.3.2 EN DEL PRAKTISKE EKSEMPLER   61

(1)                       B.3.2.1 LEK        61

(2)                       B.3.2.2 SPORT  61

(3)                       B.3.2.3 KARRIERE     62

(4)                       B.3.2.4 FORSKERTRANGEN       63

(5)                       B.3.2.5 EIENDOM OG TERRITORIER 63

(6)                       B.3.2.6 KUNST OG ESTETIKK     64

(a)           B.3.2.6.1 SOSIAL STATUS  65

(b)          B.3.2.6.2 SEKSUELL TILTREKNINGSKRAFT. 66

(c) B.3.2.6.3 GRUPPE TILHØRIGHET. 67

(7)                       B.3.2.7 HUMOR        67

(8)                       B.3.2.8 VEMMELSE  68

(9)                       B.3.2.9 KULTURER    68

(10)                 B.3.2.10 BLUFERDIGHET  70

(11)                 B.3.2.11 KRIG   71

(12)                 B.3.2.12 SJALUSI       74

(13)                 B.3.2.13 GRUPPEDANNELSE     75

(14)                 B.3.2.14 LEDELSE OG LYDIGHET        77

(15)                 B.3.2.15 LOVER OG REGLER      82

 

8)   C MENNESKETS NATUR SETT FRA EN PSYKOLOGISK SIDE      84

9)   C.1 FORKLARINGEN PÅ MASLOWS BEHOVS-HIERARKI 84

i)      C.1.1 DE FYSIOLOGISKE BEHOV.   85

ii)    C.1.2 BEHOV FOR TRYGGHET.       86

iii) C.1.3 BEHOV FOR SOSIAL TILKNYTNING.       86

iv) C.1.4 BEHOV FOR ANERKJENNELSE OG RESPEKT (STATUS)   87

10)         C.2 BEVISSTHET         89

i)      C.2.1 HVA ER BEVISSTHET?  89

ii)    C.2.2 HVORDAN OPPSTÅR BEVISSTHET?       91

iii) C.2.3 HVORDAN FUNGERER BEVISSTHETEN?         98

iv) C.2.4 HVA ER FØLELSER (EMOSJONER)?       100

11)         C.3 HOVEDTREKKENE I FREUDS MODELL AV PERSONLIGHETEN        102

i)      C.3.1 ID: DEN UBEVISSTE PSYKOLOGISKE MANIFESTASJON AV  DE FYSISKE BEHOV    102

ii)    C.3.2 EGO: DET BEVISSTE FORNUFTIGE "JEG"       104

iii) C.3.3 SUPEREGO: VÅR PSYKISKE AUTORITET, SAMVITTIGHETEN  105

iv) C.3.4 AVBALANSERTE PERSONLIGHETER      105

v)    C.3.5 KATEKS OG ANTI KATEKS     106

vi) C.3.6 FORSKYVNING OG SUBLIMERING        107

vii)         C.3.7 ANGST     108

viii)       C.3.8 EGOAVVERGENE      108

(1)                       C.3.8.1 FORTRENGNING   109

(2)                       C.3.8.2 PROJEKSJON 109

(3)                       C.3.8.3 REAKSJONSDANNELSE 110

(4)                       C.3.8.4 FIKSERING OG REGRESJON   110

ix) C.3.9 SLUTTPERSPEKTIV        111

12)         C.4 KORT OM MOTIV OG MOTIVASJONSMØNSTRE 113

 

13)         D MENNESKETS NATUR SETT FRA EN FILOSOFISK SYNSVINKEL 115

14)         D.1 UTVIKLING AV INDIVIDUELLE VERDI-SYSTEMER 115

i)      D.1.1 DE TRE TYPER VERDI-PROFILER.  115

ii)    D.1.2 IDENTIFIKASJON 116

iii) D.1.3 DEN EGOSENTRISKE PRIORITET   117

iv) D.1.4 EVNEN TIL Å FØLGE OPP DEN REELLE VERDIPROFIL.   118

(1)                       D.1.4.1 KARAKTER    119

(2)                       D.1.4.2 MOT     120

(3)                       D.1.4.3 MODENHET 122

(4)                       D.1.4.4 PSYKOLOGISK STATUS 126

15)         D.2 FORNUFTEN       127

i)      D.2.1 KOGNISJON / ERKJENNELSE         128

(1)                       D.2.1.1 SANSING OG HUKOMMELSE.        128

(2)                       D.2.1.2  TANKE-OBJEKTER OG ASSOSIASJON    129

(3)                       D.2.1.3  ANSKUELSESFORMENE.       130

(4)                       D.2.1.4 TANKEØKONOMI 130

ii)    D.2.2 PROBLEMLØSNING (INTELLIGENS OG KREATIVITET)    131

(1)                       D.2.2.1 VEIEN FRA INSTINKT TIL FORNUFT.       132

(2)                       D.2.2.2  INTELLIGENS OG KREATIVITET.    133

iii) D.2.3 KULTURELL EVOLUSJON      135

(1)                       D.2.3.1  BETINGELSER FOR KULTUR. 135

(2)                       D.2.3.2  MENNESKEKULTUREN 135

(3)                       D.2.3.3 NOEN SPESIELLE TREKK VED KULTURUTVIKLINGEN.         136

(4)                       D.2.3.4 DET EKSPONENSIELLE TREKK VED KULTURUTVIKLINGEN.     137

16)         D.3 RELIGION   139

i)      D.3.1 RELIGIONENS FUNKSJON HOS INDIVIDET    139

ii)    D.3.2 RELIGIONENS FUNKSJON I MENNESKESAMFUNNET    141

(1)                       D.3.2.1 RELIGIONENS INNFLYTELSE PÅ POLITIKK.     142

(2)                       D.3.2.2  RELIGIONENS INNFLYTELSE PÅ VITENSKAP 143

(3)                       D.3.2.3 RELIGIONENS INNFLYTELSE PÅ FILOSOFI      145

iii) D.3.3 RELIGIONENS INNFLYTELSE PÅ KUNST OG KULTUR      147

17)         D.4 NATURTILSTANDEN   149

i)      D.4.1 NATURTILSTAND OG MENNESKESYN  149

ii)    D.4.2 NATURTILSTANDEN I ET VIDERE PERSPEKTIV.     150

18)         D.5 HVA ER DET SPESIFIKT MENNESKELIGE?    152

i)      D.5.1DET TRADISJONELLE KRISTNE SYN PÅ MENNESKETS PLASSERING I FORHOLD TIL RESTEN AV NATUREN.      152

(1)                       D.5.1.1 DEN DOGMATISKE BASIS.     152

(2)                       D.5.1.2 OPPRINNELSEN.   153

(3)                       D.5.1.3 MENNESKETS VERDI OG SPESIELLE FORHOLD TIL GUD.         154

(4)                       D.5.1.4  OPPDRAG OG RANGERING. 156

ii)    D.5.2 SKISSE AV EN DEL VITENSKAPELIGE DISIPLINERS SYN PÅ FORSKJELL PÅ MENNESKE OG DYR.       156

(1)                       D.5.2.1 NÅR EKSISTERTE MENNESKETS OG MENNESKAPENES FELLES FORFEDRE?. 156

(2)                       D.5.2.2  HVOR STOR ER DEN GENETISKE FORSKJELLEN?   158

(3)                       D.5.2.3 ANATOMISKE LIKHETER OG FORSKJELLER.   159

(4)                       D.5.2.4  PREGES MENNESKER OG DYR AV FUNDAMENTALT FORSKJELLIGE DRIVKREFTER?  162

(5)                       D.5.2.5 GYLDIGHETEN AV ANALOGIER MELLOM MENNESKER OG DYR.   168

19)         D.6 HAR MENNESKET FRI VILJE?        171

i)      D.6.1 TEOLOGER (ELLER GUD?) I HARDT VÆR       171

(1)                       D.6.1.1 HISTORIKK    171

(2)                       D.6.1.2 DEN BESTE AV ALLE VERDENER?  172

(3)                       D.6.1.3 BORTFORKLARINGEN AV ROM 9, OG ANDRE FORPLIKTENDE DOGMER 177

ii)    D.6.2 HVA ER VILJE?     198

iii) D.6.3 HVA ER FRI VILJE?        199

(1)                       D.6.3.1 FRAVÆR AV TVANG / MULIGHET TIL Å VELGE       200

(2)                       D.6.3.2 VILJEN ER AKAUSAL      200

(a)           D.6.3.2.1 DETERMINISME 200

(b)          D.6.3.2.2 TILFELDIGHETS-KOMPONENTENE I VÅR HJERNE    204

(c) D.6.3.2.3 LØSER DETTE PROBLEMET?  207

(3)                       D.6.3.3 VILJEN ER SELVKONTROLLERENDE        207

(4)                       D.6.3.3.1 KANTS SYN PÅ MENNESKETS FRIE VILJE.    207

(a)           D.6.3.3.2 FORSKNING I GRENSELAND       209

(b)          D.6.3.3.3 LØSER DETTE PROBLEMET? (DET ENDELIGE SVAR)    214

(5)                       D.6.3.4 BESKRIVELSE AV MENNESKETS VALG VHA. TANKE-OBJEKT-MODELLEN 215

(6)                       D.6.3.5 HVA SKAL VI EGENTLIG MED FRI VILJE?         217

(a)           D.6.3.5.1 ER FRI VILJE EN FORUTSETNING FOR ANSVAR? 217

(b)          D.6.3.5.2 FELLESTREKK VED MENNESKELIG VILJE.     218

(c) D.6.3.5.3 ER MENNESKENE HERRE OVER SIN EGEN SKJEBNE?    219