Erkjennelsesteori Guide

Erkjennelsesteoriens viktigste konklusjon er best forklart i denne videoen.

Spissformulering:

Informasjon kan aldri bli objektiv. Det er fordi informasjon alltid inneholder subjektive komponenter. Det er fordi det er umulig å høste informasjon fra en signalstrøm uten å fortolke den. Det er fordi informasjon er en syntese mellom datastrøm og fortolkningsnøkkel (subjektinformasjon), og informasjonen vil alltid være formet av fortolkningsnøkkelen.

Mer om Informasjon her.

Hvorfor ble jeg interessert i erkjennelsesteori?

Jeg knytter det gjerne til en av mine store livsutfordringer. Det er at jeg ble født inn i en adventistfamilie, og innprentet med kristen tro og verdensbilde. Med morsmelken fikk jeg med meg et superkritisk blikk på vitenskap, andre religioner og andre varianter av kristendommen, ofte karakterisert som sauer på ville veier. Jeg opparbeidet en følelse av å bli ansvarliggjort for at min tro og mine forestillinger om verden ikke skal være overlatt til tilfeldigheter.
Jeg var nok en gutt som opplevde ikke å strekke til på de fleste områder, og slet nok med frustrasjon både i forhold til Gud og mine omgivelser. Og jeg har nok hatt en gnagende tvil i meg, fra tidlig alder. Det er selvsagt er et problem som forsterker opplevelsen av utilstrekkelighet. For jo sterkere tro man har på noe, desto større er viljen til innsats. Hadde jeg trodd sterkt nok på dette, ville jeg ha kunne lagt alle eggene i den kurven, og dermed redusert noe av min utilstrekkelighet. Det er selvsagt ikke alt som skal til. Dette handler jo også om troen på seg selv, og ikke minst troen på omgivelsene. Hvor kravstor er Gud? Hva forlanger han av meg? Det er omgivelsene. Og er jeg i stand til å levere, selv om jeg trodde fullt ut? Men kanskje er det ikke innsats det er snakk om, hva da? Spørsmålene er mange, og alle har de et felles nedslagsfelt: behovet for informasjon, behovet for å vite, behovet for å forstå, redselen for å misforstå.

Dette er min refleksjon i dag, når jeg ser tilbake på mitt tidlige liv. Den er basert på hva jeg husker av opplevelser og frustrasjoner rundt dette. Det som med sikkerhet kan sies var at jeg var ekstremt nysgjerrig og at jeg hadde en mektig fantasi. Etter som jeg vokste til ble jeg mer og mer fokusert på å søke bekreftelse eller avkreftelse på mine forestillinger. Når jeg så kom til det stadium at mine spørsmål utfordret de rundt meg, og diskusjonene ble lange og harde, så får jeg den følelsen av at mange rundt meg er skråsikre uten at de har grunn til å være det. Jeg opplever prestisje, sosialt spill, retorikk og alle de virkemidlene som kan tas i bruk og som forhindrer den store dialogen og analysen som kunne ha hjulpet oss noen steg videre. Jeg oppdager at kunsten å tvile er mangelvare, og at nettopp denne mangelen effektivt låser mennesker inn i en fasttømret ramme av forestillinger.

Da jeg begynte å skrive om dette, var det denne gruppen mennesker som var min naturlige målgruppe. Budskapet er: Åpne opp, både du og jeg er fulle er feilaktige forestillinger. La oss gjenopplive barnets naturlige nysgjerrighet, slik at vi kan komme noen steg videre. Og for alt i verden, la ikke dette bli noen kamp mellom oss, men en dialog, hvor vi gjerne kan være uenige, ha forskjellige oppfatninger, men at vi tar dette som en mulighet til å lære.

Det er vesentlig å ha med seg at min målgruppe ikke er fagfilosofer eller akademikere. Det er mennesker som kan oppfattes som låst fast i sin tro. Derfor bruker jeg mesteparten av min analyse på å vise hvor feilbarlig vår erkjennelse er, og hvor avhengig vi er av hverandre for en god kunnskapsutvikling.

Hva er erkjennelsesteori?

Er vi mennesker feilbarlig i vår måte å oppfatte virkeligheten på? Om du noen gang har oppfattet at du selv har tatt feil, eller mener andre tar feil, eller ser at andres virkelighetsoppfatninger er avvikende på en slik måte at de er gjensidig utelukkende, ja da har du en god indikasjon på at menneskets evne til å oppnå viten er feilbarlig. Da skal det ikke så store tankespranget til for å spørre seg: er noen metoder for erkjennelse bedre enn andre? Hvordan kan vi vite det? Hvordan oppstår viten? Er det mulig å vite noe i det hele tatt? Denne type spørsmål hører inn under såkalt erkjennelsesteori, eller epistemologi. Dette regnes som en hoved-disiplin innenfor filosofien.

Dette er en guide inn i det jeg kaller for subjektivistisk erkjennelsesfilosofi. Subjektivisme starter alltid med subjektets erkjennelse av seg selv. Det er litt mer enn Descartes «Jeg tenker derfor er jeg». For det handler også om erkjennelsen av at mitt mentale landskap også er et komplett, sofistikert avansert informasjonssystem.

Min form for subjektivisme har en grunnantagelse (postulat) at vi har en bevegelse av signaler fra en ytre virkelighet, som er med på å forme de indre bilder i det mentale landskap. Det er vesentlig å påpeke at dette er et postulat. Subjektet har ingen virkemidler til å «bevise» at det er slik. Det er ikke slik at subjektivismen avviser eksistensen av en ytre objektiv virkelighet. Den sier bare at dette er utenfor erkjennelsens rekkevidde. Derfor fremstår dette som et postulat. Det er en grunnleggende antakelse. Og det er en antakelse som vi alle mer eller mindre tvinges til å gjøre bruk av. Ellers var vi ikke i stand til å ha en meningsfylt interaksjon med omverdenen der ute.

Da jeg, for mange år siden begynte å interessere meg for dette temaet, så var det akkurat denne bevegelsen fra virkelighet til oppfatning jeg hadde fokus på. Det resulterte i at jeg utviklet min egen informasjonsforvrengningsteori. Altså en teori om hvordan informasjon i bevegelse kan forvrenges. Denne teorien har siden vært en grunnstein i det jeg nå kaller for subjektivistisk erkjennelsesteori. Under har jeg laget en ny av versjon figuren som fremstiller teoriens grunnmodell. Modellen er forklart i informasjonsforvrengningsteorien. Men her skal vi merke oss noen vesentlige punkter. For det første skiller jeg mellom signalstrøm og informasjon. Informasjon oppstår i det et informasjonssystem fortolker en signalstrøm.

De fleste av oss nordmenn forstår ikke japansk. Det er fordi vi mangler konvensjonsbasen som skal til for å fortolke de lydene vi hører. Før vi har denne på plass vil vi ikke kunne trekke informasjon fra signalstrømmen. Det vi lærer av dette er at informasjon kun kan oppnås dersom vi har tilgang til forhåndsinformasjon. Vi lærer også om den type forvrenging jeg kaller for «nøkkelforvrenging». Altså nøkkelen for å dekode informasjonen avviker fra nøkkelen som kodet informasjonen. Dette skaper forvrengning. Dersom vi mangler nøkkelen fullstendig vil vi ikke kunne fortolke noe ut av dette i det hele tatt.

Ut av dette har jeg trukket den konkusjonen at all kunnskapservervelse er avhengig av kunnskap. Uten kunnskap kan du ikke erverve deg kunnskap. Men da dukker det jo opp et fundamentalt problem. Hvordan skal vi kunne få begynt?

La oss gå tilbake til det å høre et fremmed språk. Kanskje er det forhastet å si at vi ikke kan få noe som helst ut av dette. For eksempel mener vi å kunne høre forskjell på om vedkommende som snakker er sint, eller om det er noe morsomt det snakkes om. Hvordan vet vi det? Opplagt har dette noe med frekvenser, tonefall og stemmebruk å gjøre. Dette er jo også forhåndslagret kunnskap vi har. Men om vi går i dybden på det: frekvenser? Hvordan kan vi skille mellom frekvenser? Sannsynligvis er dette ressurser vi er født med. Og kanskje er noen av mønstrene i stemmen vi hører, av en så fellesmenneskelig karakter at vi rent spontant er i stand til å trekke nonverbal informasjon ut av det. Hva er det vi har råket bort i her? Selvsagt snakker vi om en rekke medfødte mekanismer som fungerer som basis og en biologisk hjelpestarter for i det hele tatt å kunne komme i gang med å erverve oss kunnskap. Vi er altså nå oppmerksom på at kunnskap kun kan oppnås gjennom bruk av kunnskap. Og at dette får sitt utgangspunkt i en rekke medfødte mekanismer. Nå kan vi gå et steg videre. For det betyr jo at fortolkningen av den informasjon vi mottar alltid vil avhenge av individets forforståelse. Dette er oppskriften på det jeg kaller for en kaotisk prosess. Min forståelse er i dag den samme som den var i går, pluss den informasjon jeg har mottatt og fortolket i mellomtiden. Dette er inkrementell kunnskapsutvikling. Den er kaotisk på den måten at små avvik senere kan utvikle seg til gigantforskjeller i måten vi oppfatter og forstår tingene på. Det er dette jeg kaller for kunnskapens gravitasjonslov.

Men tilbake til dette medfødte. De beste eksemplene, jeg har på det, er vår evne til å plassere ting og hendelser innenfor et rom/tid paradigme. Hva om nå disse medfødte anskuelsesmåter ikke samsvarer med realitetene? Vel, vil ville jo raskt ha merket det, dersom dette var totalt ute av synkronisering med den verden vi samspiller med. Så her må det jo være en sammenheng med realitetene, som gjør at vi vet noe om virkeligheten likevel. Saken er nok ikke så enkel. La meg forklare det med en enkel analogi. De fleste av oss har erfaring med datamaskiner. Vi handterer fasilitetene med den største selvfølgelighet. Så jeg kan ha et bilde liggende på desktopen. Det fremkommer som et lite ikon liggende nede i høyre hjørne. Og med den største selvfølgelighet kan jeg ta tak i dette bildet og kaste den i «søpla» oppe i høyre hjørne. Dette fungerer utmerket. Men hva forteller desktopens todimensjonale grafiske verden om realitetene bak en slik operasjon? Omtrent ingenting. Fargen på ikonet sier intet om den faktiske filen som er involvert. Ei heller sier ikonets plassering på desktopen noe som helst om hvor i datamaskinen den egentlig befinner seg. Faktum kan være verre enn som så. Filen er ikke på et bestemt sted. Den kan være spredt utover harddisken. Kan noe lignende være tilfelle med vårt mentale grensesnitt mot omverdenen? Er virkelig tid og rom slik som vi intuitivt oppfatter det å være? Vi har gode indikasjoner på at det slett ikke er tilfelle. Og når vi så har gode indikasjoner på unøyaktige anskuelsesformer, og samtidig samholdet dette med kunnskapens gravitasjonslov. Hva får vi da? Her ligger vi an til å kunne gjøre gigantiske feilslutninger om realitetene der ute.

Hva kan vi gjøre med dette? Først og fremst vil jeg påpeke subjektivistens viktigste lærdom av slike betraktinger. Det er å beholde åpenheten. Vi skal først og fremst erkjenne våre begrensninger som erkjennende individer. Hvorfor er dette viktig? Jo fordi det finnes en rekke mekanismer som kan lede oss inn i en illusjon av tro. Vi har det jeg kaller for lukkede forklaringsmodeller, og lukkede eksistensialmodeller. Det er modeller som gir en illusjon av å ha alle svarene. De fleste slike modeller er av religiøs karakter. Vi skal vite nok til ikke å bli bergtatt av slike. Bare på den måten kan mennesket opprettholde sin evne til åpenhet, nysgjerrighet og undring. Og nettopp disse egenskaper er det som driver vitenskapen fremover. Det er den ene siden av saken, sikre menneskehetens videre kunnskapsutvikling.

Den andre siden av saken er: hva gjør vi med vår grunnleggende uvitenhet? Her støtter jeg meg på en av filosofiens klokeste hoder, nemlig selveste Immanuel Kant. Kant kom nemlig også frem til samme resultat. Vi kan ikke vite noe om tingen i seg selv. Men det er egentlig irrelevant. Du trenger ikke nødvendigvis å vite hvordan datamaskinen egentlig fungerer for å kunne kontrollere den. Det samme gjelder for verden. Så hvordan verden egentlig er skrudd sammen er irrelevant for oss i forhold til det meste av det vi bedriver i livene våre. Det fungerer, og det er det viktigste. Og sannsynligheten for at det fortsatt vil gjøre det i lang tid fremover er vel ganske høy. Men den er ikke hundre prosent. Og her møtes disse to vinklingene. Ved å kjenne vår feilbarlighet vil vi aldri gi slipp på å søke i dypet etter de mest grunnleggende kosmologiske sannheter. Og hvem vet om vi ikke en dag finner noe der, noe som kan gi uante muligheter, eller som kan redde oss fra uventet undergang.

Etterhvert er jeg også blitt klar over hvor viktig språk er for vår måte å forstå tingene på. Måten begrepene er strukturert og definert på gir rammer for vår forståelse av ting. Og kanskje er det slik at vi, nå og da, har behov for å utvikle nye sett av begrepsstrukturer i den hensikt å søke en mer fruktbar måte å betrakte ting på. Vi skal da også være klar over at det, ikke å ha reflektert over dette, gjør oss sårbare for å komme inn i kunnskapsmessige blindgater. Og det går lengre enn som så. Nå er vi inne på kjernepunkter i subjektivismen. Begrepne kan bli en så fasttømret del av vårt tenkesett at vi forledes til å forveksle kartet med virkeligheten. Begreper har virkelig kraft nok i seg til å forblinde et menneske. Og det gjelder ikke bare i forhold til å erkjenne det som er, men også på moralens område. Subjektivismen blir aldri trøtt av å påpeke at begreper er mentale (og sosiale) konstruksjoner. De har, i seg selv, intet med realitetene å gjøre. De er bare en del av vår måte å anskue verden på.

Kan matematikken redde oss fra uvitenheten?

Matematikken opptrer som en het potet på to grunnområder i filosofien:

1)      Metafysikk
På hvilken måte eksisterer matematikk (og logikk)?
Er verden matematikk?

2)      Er matematikken en slags «syvende sans» for erkjennelse?

Disse spørsmålene henger nøye sammen. For hvis det er slik at verden «er matematikk», så trenger vi bare å sette oss inn i matematikken, så forstår vi virkeligheten. Matematikken blir da veien ut av erkjennelsesteoriens dypeste problem. Riktignok kan vi ikke stole på våre sanser, men vi kan stole på matematikken, og derigjennom å skaffe oss en hundre prosent sikker erkjennelse av verden rundt oss. En subjektivist vil ikke kunne komme opp med noe entydig svar på det første spørsmålet. Her forblir subjektivisten agnostiker, av overnevnte grunner og resonnementer. En god refleksjon rundt dette finner du her.
I forhold til det andre spørsmålet, så var dette en del av løsningen Immanuel Kant. Dette kritiserer jeg her. En typisk subjektivistisk posisjon er å anse matematikken som en lukket forklaringsmodell, og at det å bli bergtatt av modellen og forveksle kartet med terrenget, er et uttrykk for «mindblindness».

Når alt dette er sagt, er det imidlertid vesentlig å påpeke at matematikken er et uvurderlig redskap til å hjelpe oss med vår erkjennelsesprosess. For det første er matematikken et språk med abstrakte variabler og begreper som er veldefinert og frikoblet fra vår naturlige intuisjon. Det gjør det mulig å bygge abstrakte tankestrukturer som hjelper oss med å beskrive, analysere og forstå fenomener på en presis måte. For det andre er matematikken et system for komplekse sammensatte logiske slutninger. Vi vet nå at matematikk er å anse som å ha utgangspunkt i logikken. Alt i matematikken kan reduseres til grunnleggende logiske slutninger. Men ved hjelp av matematikken har vi skaffet oss en metode for å handtere svært komplekse logiske slutninger på en sikker måte. Og de resultater som kommer ut av det, er ofte på ingen måte intuitive. Dermed har vi et redskap som lar oss snik-titte rundt erkjennelsesbariærens hjørner. Dette er hjernens informasjons-gruvedrift på sitt beste.

Om det å begrunne begrunnelsen

Viten er i følge Platon:

1)      Å holde noe for sant

2)      Å kunne begrunne det

3)      At det er sant

Forskjellen mellom tro og viten er i følge denne tenkningen at punkt 2 og 3 mangler. Men det vi skal gripe fatt i her er at dersom man skal kunne vite noe, så må man kunne begrunne hvorfor man vet det.

Typisk vil slike begrunnelser bestå i nye påstander, og logiske resonnementer som leder oss fra begrunnelsen til det utsagnet vi hevder å vite. Gyldigheten i dette forutsetter jo at både logikken er riktig og at begrunnelsen er sann. Men for å godta at begrunnelsen er sann, så må vi jo vite at den er sann. Dermed har vi samme problemet på nytt. Begrunnelsen må begrunnes. Problemet er rekursivt. Det inneholder seg selv, og ender opp i en såkalt uendelig regress.

Selvsagt kan man ikke holde på slik i det uendelige. Så drømmesituasjonen er å ende opp med påstander som er så selvinnlysende at de ikke trenger begrunnelse. Det er det man kaller for «aksiomer». Men det er idealet. De ubegrunnede påstandene behøver ikke alltid å være selvinnlysende. Da kaller vi de for «postulater».

All teori er dømt til å ende opp med slike avgrensingspunkter. Og teorien står og faller på om disse avgrensingspunktene har noe med realitetene å gjøre eller ikke.

Så spørsmålet er om vi noensinne blir i stand til å oppfylle Platons definisjon på viten. Jeg tenker at det, ut fra dette resonnementet er umulig. Selv det såkalt selvinnlysende aksiomet kan trekkes i tvil. For det er kun bedømt selvinnlysende av min egen fornuft. Hvor treffsikker er den? Hvordan kan jeg bedømme det, uten men utgangspunkt i min egen fornuft? Vi ser at dette ender opp i troen på fornuften, som ikke er i stand til å bedømme seg selv.

Dette er, etter min mening, det ultimate subjektivistiske argumentet for at viten er umulig.

Tekster som omhandler temaet

Dette er som sagt en guide. Og da er det mest praktisk at jeg lister opp de tekstene hvor temaet er berørt. Erkjennelse er en svært kompleks prosess. Filosofisk litteratur flommer over av temaet. Mine tekster er på ingen måte dekkende for alt dette. Men jeg mener å ha skrevet nok til å kunne forsvare en fullverdig subjektivistisk posisjon innenfor dette feltet.

1)      Beslutningsteori og rasjonalitet
Beslutningsteori og rasjonalitet plasserer erkjennelsesteorien helt sentralt i det filosofiske landskapet. Rasjonalitet forutsetter en realistisk virkelighetsoppfatning. Og en realistisk virkelighetsoppfatning får man kun dersom man kvalitets-sikrer erkjennelsesprosessen.

2)      Informasjonsforvrengingsteorien
Den er allerede nevnt. Den handler identifisering av feilkilder ved bevegelse av informasjon. Og den introduserer sannsynlighet som et mål på informasjonskvalitet. Og, for å referere tilbake til beslutningsteorien: her opptrer faktadelen nettopp i form av sannsynlighet. Dette handler også om å anspore til modenhet. Man er forsiktig med sannhetsbegrepet, og opererer heller med sannsynligheter.

3)      Erkjennelsesteori utvidet
Dette er den mest omfattende teksten jeg har på området. Den er på 85 sider. På dette stadiet hadde jeg satt meg mer inn i temaet og de filosofiske diskusjonene som har vært opp gjennom århundrene. Og jeg er innom og diskuterer en del posisjoner, blant annet Descartes, Hume og Kant. Jeg er også innom kunnskapsteori generelt og sannhetsbegrepet. Så presenterer jeg en egen erkjennelsesteori, basert på informasjonsforvrengningsteorien. Men her innfører jeg et nytt subjektivistisk prinsipp, nemlig kreativiteten. Her bryter jeg med forestillingen om menneskets erkjennelse som en passiv deduktiv utledning av sansenesignaler. Her innføres ideen om at individet selv er aktivt interfererende i denne prosessen. I sin erkjennelse av verden, skaper individet et fullstendig verdensbilde basert på ufullstendig og til dels feilaktig informasjon. Alle manglende huller fylles inn ved hjelp av den kreative prosess.
Den modellen jeg her presenterer, baserer seg på det jeg da kalte for selvorganiseringsprinsippet. I dag kaller jeg det for den kreative prosess. Og selv om modellen nok kan diskuteres er jeg enig med meg selv om selve hovedprinsippet her, nemlig at individet til enhver tid skaper seg er illusorisk helhets bilde av verden. Og det er en tilnærmelse som viser seg å fungere utmerket i forhold til reproduktiv suksess, som jo er den ultimate drivkraften i utformingen av dette informasjonssystemet.

4)      Erkjennelsesteori
Dette er en sterkt forkortet utgave av erkjennelsesteorien. Den ble skrevet som en del av manuskriptet: «Refleksjon over menneskets natur». En interessant ting her er å lese «De syv veier til uvitenhet». Dette er en oppsummering av problemstillinger innenfor erkjennelsesteori, og hvorfor de leder til erkjennelse av grunnleggende uvitenhet. Det siste punktet er det jeg en plass har kalt det ultimate subjektivistiske argument for uvitenhet. Det henspiller på våre kognitive ressurser, som jo er en fundamental forutsetting for erkjennelse. For det er nå en gang slik at det er fornuften som til syvende og sist evaluerer alt. Men er fornuften i seg selv ufeilbarlig? Det kan jeg ikke vite, for jeg har kun min egen fornuft å evaluere fornuften med. Og det blir «bukken og havresekken». Og der stopper det hele opp.

5)      Jeg og vitenskapen
Litt om min måte og forholde meg til vitenskapen.

6)      Virkelighetsoppfatning
Denne er av nyere dato, og fortsetter i god subjektivistisk tradisjon med å kaste begrepene tro og viten på skraphaugen. Det vil si, de er der fortsatt, men de representerer ikke annet enn tilstander i hjernen. Det vil si, min opplevelse av å tro eller vite, i all hovedsak ikke er noen garantist for at jeg har rett.
Begrepene erstattes av «virkelighetsoppfatning» som mer presist treffer den subjektivistiske posisjonen at det hele dreier seg om våre modeller av virkeligheten.

7)      Fra tilfeldigheter til tro
Her forsøker jeg å beskrive en modell for hvordan man utvikler tro på basis av løse ideer eller tilfeldige mønstre. Den viser også forskjellen på vår naturlige måte å gjøre dette på, altså via selvbekreftelse (kunnskapens gravitasjonslov), og den vitenskapelige måten å gjøre det på (den hypotetisk deduktive metode).

8)      Tilfeldighet eller sammenheng
En kort refleksjon som forsøker å beskrive hvordan hjernen arbeider med å finne mønstre og sammenhenger i kaoset av signalstrømmer.

9)      Oppriktighet
Om det å ha eller ta ansvar for egen virkelighetsoppfatning.

10)   Åpenbaringserkjennelse
Motsetningen til vitenskapelig erkjennelse.

11)   Det mistenksomme mennesket
Om hvordan konspirasjonsteorier utvikles.

12)   Det kritiske mennesket
Om kritisk tenkning.

 

Tillegg 1: om sannhetsbegrepet

Jeg er blant dem som tenderer til å sette sannhetsbegrepet i anførselstegn. Jeg skal nå kort forklare hvorfor. På generell basis har jeg behandlet temaet her. Se spesielt her. Se også her. Jeg jeg tilslutter meg den tradisjonelle korrespondanseteorien om sannhet. Det vil si at jo større samsvar det er mellom min oppfatning og realiteten, jo sannere er min oppfatning. Men, min måte å forstå erkjennelse på setter grenser for hvor nært min oppfatning kan komme en reell virkelighet der ute. Det betyr en teoretisk reservasjon mot å sette sannhetsstemplet på oppfatninger jeg måtte ha, uansett hvor skråsikker jeg måtte føle meg. Dette handler om å signalisere oppriktighet, og ydmykhet i forhold til egen virkelighetsoppfatning. Jeg signaliserer at jeg forstår at den er feilbarlig.

Jeg ønsker også å poengtere at sannhets-begrepet har en sterk retorisk effekt. Sannhetsstemplet kan misbrukes, for å gi en retorisk forsterkning av troverdigheten av et budskap. I min refleksjon om begrepet viser jeg til en Jehovas Vitne, som har «forkynt Sannheten siden 1967». Jeg er vokst opp med at «Sannheten» ble brukt som navn på Adventismen. Dette er retoriske knep som jeg reserverer meg mot.

En annen retorisk variant er å definere at det du sier er usant, mens det jeg sier er sant. Eller man kan karakterisere motstanderens oppfatning som «løgn». Jeg søker i det lengste å unngå dette. Dette er fordi det ikke sier noe om saken i seg selv (usaklig), og det fungerer sosialt stemplende og skaper dermed unødvendige sosiale spenninger.

Jeg opererer egentlig med det som kan kalles et utopisk sannhetsbegrep. Det vil si at begrepsparet sannhet-usannhet befinner seg som ekstremiteter på et sannsynlighetskontinuum:

Sant - svært sannsynlig – sannsynlig – usannsynlig - svært usannsynlig – usant

Det vi skal merke oss er at ekstremitetene sannhet og usannhet egentlig betyr det samme. Å si at noe er usant, er egentlig også en sannhetserklæring. Å vite at noe er usant, innebærer jo egentlig også å vite at noe er sant. Det betyr en likeverdig symmetrisk reservasjon mot usannhetsbegrepet.

Når jeg sier at sannhetsbegrepet er utopisk, så betyr det at det er retningsgivende for det mål jeg har med min erkjennelse. Og målet er å oppnå sann kunnskap om virkeligheten. Det er utopisk fordi det aldri lar seg oppnå. Men det betyr hverken at begrepet mister sin mening, eller at jeg gir opp begrepet. Det står der som et lys i horisonten, som mitt sinn søker imot.

En vesentlig forutsetning for sannhet er objektivitet. Jeg kaller meg for subjektivist. Ja, jeg er subjektivist, men jeg er ikke vulgær-subjektivist. Jeg har en aksiomatisk antakelse av at det eksisterer en objektiv virkelighet der ute, som er uavhengig av meg. Dette har jeg vært inne på her. Og da handler det ikke bare om realitetsorientering og søken etter sannhet, det handler også om humanisme. Viljen til å forplikte seg på virkeligheten som felles referanseramme, er helt avgjørende dersom vi skal kunne fungere sammen som mennesker og skape et godt samfunn. Motstykket er det jeg kaller for sosial definering. Da handler det om en type hersketeknikk jeg anser som umoralsk.

Og siden vi først er inne på moral, så er det vesentlig å påpeke at jeg reserverer sannhetsbegrepet til realitetsområdet. I min verden kan sannhetsdommer kun anvendes på det som har med fakta og virkelighet å gjøre, altså beskrivelser og det deskriptive. Våre forestillinger om dette kaller jeg for oppfatninger. Dette er og forblir en verdifri sone. Virkeligheten eksisterer uavhengig av hva jeg måtte ønske eller fantasere om. Dette har sammenheng med mitt syn på verditeori, og ikke minst beslutningsteori. Verdier kan ikke være sanne eller usanne. Verdier er noe vi bruker for å kunne foretrekke noe foran noe annet. Dermed har de en annen funksjon enn å være beskrivelser av det som er. Våre verdier er subjektive og kan stå i konflikt med hverandre. En person kan ønske seg søndagsåpne butikker, en annen kan være imot. Det er ingen av disse standpunktene som er sanne eller usanne. Det å bruke sannhetsbegrepet på verdier eller moralske vurderinger, er utelukkende en retorisk strategi. Du vil drepe katten min, jeg vil at den skal leve. Det er et dårlig argument at du hevder at ditt standpunkt er sant, mens mitt er usant. Det sier intet om saken i seg selv. Dette handler igjen om sosial definisjonsmakt, og igjen: jeg regner det som en umoralsk hersketeknikk.

Til slutt er det viktig for meg å påpeke at sannhetsbegrepet også har en praktisk anvendelse i det daglige liv, som jeg ikke avviser. Det er sant at jeg, i skrivende stund har på meg en shorts. Det er ikke sant at jeg har klippet meg i dag. Det gjorde jeg for noen dager siden. Denne type kommunikasjon hører også med i samspillet mellom oss. Og vi bruker det uten reservasjon. Av og til tar vi feil. Jeg ser at naboens sykkel er borte, og sier til kona at «nå er naboen på sykkeltur». Men det kan jo vise seg at jeg tok feil. Sykkelen var stjålet. Så det jeg fortalte kona var ikke sant. Men det er ikke det samme som jeg løy. Min definisjon av løgn er subjektivistisk, målt opp mot løgnerens virkelighetsoppfatning. Det har jeg vært nærmere inn på her. Noen ganger kan sannhetsbegrepet, slik det brukes mellom oss bli problematisk på grunn av misforståelser og feiloppfatninger. Da er det viktig at vi har ryddet opp i denne begrepsfloraen, slik at vi ikke genererer unødvendige konflikter på bakgrunn av uklarheter.

 

 

Tillegg 2: Om den antropiske referanserammen for erkjennelse

 

We see the world not as it is, but as we are
Anaïs Nin

Dersom vi tar utgangspunkt i den subjektivistiske modellen for informasjon som er beskrevet her, så er altså konklusjonen at informasjon er umulig uten fortolkning. Dette betyr at vi som individer må komme til verden med «forhåndsinformasjon» som en del av vår fysiske biologiske arv. Denne forhåndsinformasjonen er nødvendig for at vi i det hele tatt skal kunne komme i gang med å bygge opp erfaring. Denne forhåndsinformasjon kaller jeg for arketyper. Det er beskrevet her. Arketypene er formet av evolusjonen, nærmere bestemt naturlig utvalg. Da snakker vi fitness, som er kombinasjon av overlevelse og reproduksjon. Det betyr at dette er strukturer som har vist seg å gi biologisk nytteverdi over tid. Følgelig filtreres de fysiske fenomenene på relevans opp mot Fitness. Det betyr også at fenomener kan passere uoppdaget gjennom vår erkjennelsesradar, fordi vi ikke er utstyrt for å fange det opp på noen måte.

Det betyr også at sammenhengen mellom de fysiske fenomenene i seg selv og hvordan vi oppfatter dem, har mindre å gjøre med sannhet, og mer å gjøre med Fitness. Varianter av denne refleksjonen er ikke ukjent fra gammelt av i filosofien. Dette er nær beslektet med det man på engelsk kaller for Egocentric predicament. Det jeg kommer med her er altså den informasjonsteoretiske forklaringen på hvorfor det er slik, og hvor grunnleggende det er. Men beskrivelsen av dette forblir da også i den samme referanserammen, ellers hadde ikke det vært mulig å beskrive dette. Det blir en slags sirkelbegrunnelse, som jeg sikkert kan arresteres for. Men poenget her er at dette er det lengste vi kan komme, gitt de rammebetingelser erkjennelsesevnen logisk sett må ha. Så vi forstår mennesket i lys av evolusjonen. I subjektivistisk perspektiv kan det da uttrykkes som at biologien har «oppfunnet» informasjonen. Men denne svakheten forutsetter da altså at vi alle er i behov av å komme til verden med en utrustning som gjenspeiler denne grunnleggende utfordringen.
Oppdagelsen er altså at vi fødes, ikke med en blank hjerne, men med en «bootstrap» som må til for at informasjonssystemer skal kunne oppstå og komme i gang.

Vi oppdager også at dette får en buttefly-effekt slik at hele vår forestillingsverden grunnleggende formes og rammes inn av disse grunnbetingelsene.
En ting er å utvikle sansesystem som erkjenner verden med utgangspunkt i dette apparatet, men vi oppdager jo også at akkurat det samme apparatet danner basis for vår kommunikasjon mellom hverandre.

De rammebetingelsene som er beskrevet, utgjør det jeg kaller for en felles referanseramme for kommunikasjon. Det har jeg beskrevet her. Da dette er skapt av evolusjon, så gir det at vi kan forvente en lagdeling som gjenspeiler vår evolusjonshistorie. En slik lagdeling har jeg skissert her. Den kan også beskrives som i denne figuren:

Dette er altså referanserammer for kommunikasjon og forståelse. De fire øverste er alle antropiske referanserammer. Dette er lagdelt fra individ til subkultur til kultur, og alt er basert på den felles menneskelige referanserammen. Det er det jeg kaller for den antropiske referanserammen. Den bygger igjen på en biologisk referanseramme som har grader av fellesskap med andre arter. Og her er figuren unyansert. Men oppdag hvordan vi kommuniserer best med arter nær oss. Sjimpanser kan vi til og med snakke tegnspråk med. Men vi kommuniserer godt med pattedyr nær oss, hunder, hester, griser, kyr, katter osv. Dette er arter vi intuitivt er i stand til å opprette kontakt med.  Kommer vi til mus og rotter, så kjenner vi barrierene butte imot. Likevel, vi kommuniserer, til og med, med fugler. Jeg som kommer nord fra vet når en måke er sinna på meg. Hver vår når de hadde reir med egg og unger, så var absolutt måken i stand til å kommunisere en trussel i et språk som jeg er i stand til å forstå. Måken stuper mot meg. Jeg blir redd. Det er den felles referanserammen. Dyp nede i arketypene har vi begge en felles oppfatning av kombinasjonen trussel/frykt. Jeg trenger ingen ord for at dette skal kunne fungere. Jeg trenger heller ingen kognitiv kapasitet, foruten den som er involvert i erkjennelsen av å bli angrepet av et annet vesen. Dette er kommunikasjonsformer som er hundrevis av millioner av år gammel.  Det er før språk.
Men det er klart at når vi går videre og tar for oss insekter, planter og ikke minst bakterier så begynner avstanden å bli så stor at man kan trekke i tvil om det i det hele tatt kan foregå kommunikasjon mellom oss. Det er å tvile på om noen av disse artene er i stand til å vite om oss. Vel, her er unntak i innsekts verdenen. Veps som angriper oss, vet vel på sitt vis om oss, eller gjør de det?
Vi skal ikke gå dypere i det. Men jeg håper at poenget er klart. Jo lenger man er fra hverandre, desto mer begrenset blir kommunikasjonen, og at dette handler omfanget av felles referanseramme.

Vi kan lære mye ut av dette. Da handler det om ydmykhet. Både overfor andre mennesker, andre sub-kulturer, kulturer og ikke minst for andre arter. Det oppfordrer til respekt, fordi vi høyst sannsynlig glipper på et vell av kommunikasjon hos andre arter enn oss selv.
Det andre er erkjennelsen av at måten vi oppfatter verden på i stor grad er rammet inn av oss selv. Dette får betydning for måten vi kan tenke om andre livsformer i universet. Finnes det en universalitet for eksempel innenfor den biologiske referanserammen, eller kan vi forvente at andre rammebetingelser og andre utviklingsscenarioer avviker på en så ekstrem måte at vi faktisk ikke er i stand til å oppdage hverandre? Dette er en mulighet vi foreløpig ikke kan utelukke.

Et tredje viktig lærepunkt er at den vitenskapelige metode er den eneste vi har som aktivt søker å legge den antropiske referanserammen til grunn. Vi kaller det for objektivitet. Noen av oss som er subjektivister kaller det for intersubjektivitet. Men for oss mennesker imellom, er dette det nærmeste vi kommer objektivitet. Det er dette som setter vitenskapen i en særstilling sett opp mot alle andre alternative narrativer som utvikles i våre kulturer. Da handler det om to ting: Du trenger kun å være menneske for å kunne forstå, for den vitenskapelige metode søker aktivt å eliminere de kulturelle filtre som eksisteres i oss alle. Men vi har alle evnen til å komme forbi disse, ved hjelp av kognitiv mobilisering. Det vil i prinsippet si at vitenskapen er tilgjengelig for alle mennesker. Derfor kan vitenskapen sies å være humanistisk. Man kan ikke lengre bare kunne konstruere narrativet som det måtte passe. Vi låses mot en erkjennelse som formes av noe utenfor mennesket selv. Dette har store etiske implikasjoner. Vitenskapen kan også fungere som en barriere mot noen av de skyggesidene evolusjonen har etterlatt i vår natur. Derfor står vitenskapen i en særstilling.