Genetisk slektskap mellom artene vitenskapelig påvist

I skrivende stund er vi inne i en prosess hvor stadig flere artes genom blir kartlagt. Det første var mennesket. Deretter er en rekke dyrearter kommet til. Vi har sannsynligvis kun på steinaldernivå i forhold til å studere dette enorme universet av informasjon. Dette er informasjon, som dypest sett forteller hvem vi egentlig er. En av fruktene som kommer ut av dette er at evolusjonsteorien endelig kan bekreftes på en vitenskapelig ugjendrivelig måte. I alle genomer finner man utallige rester av tidligere virusinfeksjoner. Man kaller det for Endogenous retrovirus, forkortet ERV. Om vi, for eksempel tenker oss at en primitiv rotte for 65 millioner år siden ble smittet av et retrovirus, og at dette også infiserte en kjønnscelle som ble opphav til avkom. Så kan vi forestille oss at dette avkommet ble formor eller forfar til alle senere pattedyr. Da er det naturlig å tenke oss at alle pattedyr, inklusive oss mennesker har rester etter denne infeksjonen i sitt genom. Senere infeksjoner vil spre seg videre fra sin gren og utover. På den måten vil man kunne følge et mønster i de forskjellige genom og bekrefte tidligere hypoteser om hvordan evolusjonstreet ser ut. Dette er enda bedre forklart i denne youtube-videoen.

En del kreasjonister har forsøkt å imøtegå argumentet ved å hevde at dette er DNA som har en funksjon i dag. Og det kan nok være tilfelle for noen ERV. Men dette er jo ikke noe problem. Kreasjonister har som regel store vansker med å tenke dynamisk. Selvsagt kan et gen som en gang fungerte som virus, mutere og tilfeldigvis komme til nytte i en annen sammenheng. Man mener at opp mot 10 % av det menneskelige genom har opprinnelse i virusinfeksjoner, så kreasjonister har neppe funnet funksjoner til alt dette. Ofte plukker man ut noe og utelater stilltiende resten. Men denne innvendingen treffer dårlig. Poenget er mønstret på tvers av artene som stemmer nøyaktig med hva man kunne forvente dersom artene har felles opphav i en trestruktur. Og dette stemmer faktisk på tre nivåer.  Det første nivået er altså mønstret av ERV. Det andre nivået baserer seg på den jevnlige forekomst av mutasjoner. Det skulle tilsi at jo lengre tid det er siden to arter hadde felles opphav desto større gjennomsnittsavvik vil det være mellom felles ERV-er.  Det er målt, og det stemmer nøyaktig. Det tredje nivået går på de enkelte mutasjoner i ERV-er. For også gamle mutasjoner vil jo arves på den påfølgende greina, slik at man får samme logikk som på nivå 1. Det er testet ut, og det stemmer nøyaktig. Man kan følge mutasjonene helt logisk i utviklingstreet. I forhold til funksjon så er det kommentert på en god måte her.

For den som fortsatt ikke er villig til å kaste vitenskapen over bord som en stor konspirasjonsteori, så er dette spikeren i kista for enhver kreasjonist som måtte hevde at artene ikke er genetisk i slekt, og at mennesket ikke er en del av dette. Selvsagt er det fortsatt fullt mulig å tenke kreasjonistisk i form av intelligent design og en skaper som styrer og påvirker evolusjonens gang. Men ideen om alt alle arter er skapt hver for seg kan nå med svært høy sannsynlighet erklæres for død og maktesløs.

 

Andre Youtube linker om samme tema:

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXfDF5Ew3Gc
http://www.youtube.com/watch?v=EQgawJkxKF4
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=i1fGkFuHIu0&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=TUxLR9hdorIi
https://www.youtube.com/watch?v=bbbbIcvnd8U