Om forestillinger eller tankeobjekter

Menneskets mentale univers består ressurser som kognitive evner, emosjoner, fantasi, hukommelse og kreativitet. Men sinnet fylles jo etter hvert opp av utallige forestillinger. Hva en forestilling er kan være vanskelig å avgrense. Hjerneforskning har vist at den ikke nødvendigvis representerer noe «mekanisk» avtrykk sanseinntrykk. Den kan være forbundet emosjoner eller minner om emosjoner (verdier), overordnede strukturer, assosiasjoner strukturer, prosedyrer og regler og språk. Jeg så en gang et slags koblingsdiagram over hjernen. Det er foreløpig ikke komplett, men under utvikling. Men uansett ble jeg overasket av hvor integrert det hele er. Det ser ut som om alt er forbundet med alt. Min måte å tolke dette på er at de utallige forskjellige funksjonene i hjernen, «ser» hverandre og bruker hverandre. Når vi snakker om forestillinger er det hovedsakelig noe som kan opptre i hukommelsen. Hukommelsen gjenskaper tidligere tilstander. Det kan være erfaring, sanseinntrykk, noe vi har tenkt, fantasi, noe vi har blitt fortalt osv. Når det gjelder sanseinntrykk så gjenskapes de faktiske sanseinntrykkene som ble utløst av den reelle hendelsen. Hjernen skiller altså ikke nødvendigvis mellom hva som huskes og hva som oppleves nå. Den eneste måten å skille dette på er sannsynligvis styrken på innrykket. Men den mentale prosess stopper ikke der. Inntrykket bearbeides, struktureres, sorteres, distribueres, assosieres, tolkes, vurderes, språklig-gjøres osv. Alt ender opp i hukommelsen og danner våre forestillinger. De klassiske filosofer, enten fra antikken eller fra moderne tid hadde ikke tilgang til moderne hjerneforskning og psykologi. Jeg pleier å si det slik at de hadde en høyere grad av «mindblindness» enn vi behøver å ha i dag.

Nedenfor har jeg listet opp elementer i det som kan tenkes å inngå i en forestilling. Enhver forestilling inneholder selvsagt ikke alt dette. Det kan nok variere. Selvsagt kan det være ting jeg ikke har med. Kanskje man en gang får forskning som klarer å kartlegge forestillinger og hva slags type elementer de kan inneholde. Foreløpig er dette bare min gjetning:

 

           Hukommelse

        Evnen til å gjenkalle en mental opplevelse av forestillingen inkludert alt det er forbudet med

        Hukommelsen er en levende prosess og ikke en mekanisk kopi

        Hukommelsen påvirkes av bruk, refleksjon , assosiasjon

        Hukommelsen kan være falsk, dvs. gi inntrykk av å være sann, men har likevel ikke noe med virkeligheten å gjøre

           Referanser til språk, begreper, symboler

           Referanser til andre forestillinger (sub-forestillinger)

           Forestillinger opphavet til denne aktuelle forestillingen

           Prosedyrer eller algoritmer

        Forestillinger om mekanismer, regler lover osv. operasjoner

           Strukturer

        Kan bestå at komplekse sammenstillinger av begreper og forestillinger (informasjonssystemer)

        underliggende forestillinger

        Forhold mellom alt dette

        Anskuelser

       Medfødte anskuelser (tid/rom/kasse/kausalitet)

       Tilegnede anskuelser (matematikk, geometri, vitenskapelige modeller, religiøse modeller, begreper og andre mer generelle forestillinger)

           Emosjoner/Følelser

        Følelser tilknyttet forestillingen

        Styrke

        Type følelser (kan være kombinasjon)

        Positiv/negativ eller ønskelighet/ønskelighet eller begjær/avsky (verdsetting)

           Tillit

      Er det mulig?

      Er det sannsynlig?

      Er det virkelighet?

      Er det fantasi?

           Identitet

      Hvordan jeg-et forholder seg til forestillingen

      Hvilken rolle ens selv har i relasjon til forestillingen