Oppfatning

Oppfatninger er utsagn om fakta-spørsmål. Fakta-spørsmål er problemstillinger som kan ha sant eller ikke sant som respons. De kan med andre ord være sanne eller usanne.

Oppfatninger er virkelighetsforestillinger. Altså våre forestillinger om hvordan ting er. Vi uttrykker dem i form av beskrivelser. Og beskrivelsenes sannhetsverdi avgjøres av i hvilken grad beskrivelsen korresponderer med realitetene som beskrivelsen omhandler.

 Våre oppfatninger utvikles ideelt som følge av erkjennelse. Det vil si de blir til i et samspill mellom pre-programmerte anskuelsesformer, erfaring (observasjon eller empiri) og resonnementer og mentale informasjonsstrukturer. I forhold til fakta-spørsmål så er vi mennesker budbringere. Vi registrerer hvordan ting er, utformer beskrivelser og bringer dette videre inn i vår kommunikasjon med andre. Det ligger altså ingen beslutning bak som påvirker ideell erkjennelse. Derfor kan vi heller aldri klandres for oppfatninger som er ervervet i form av oppriktig erkjennelse, selv om vi tar feil.

Oppfatninger knyttes som sagt til sannhetsbegrepet. I subjektivismen så er sannhet et utopisk begrep.

Vi kan ha oppfatninger som vi regner for absolutt sikre (fakta) eller det kan være knyttet sannsynligheter, eller tvil til dem. Forestillinger som har høy sannsynlighet, er noe vi antar. Forestillinger med lavere sannsynlighet er noe vi kan gjette på. Så kan vi ha en rekke forestillinger som vi anser for ikke å ha noe med virkeligheten å gjøre. Til sammen danner våre oppfatninger en komplett virkelighetsoppfatning. Uenighet om oppfatninger løses ved hjelp av forskning, analyse, undersøkelser og resonnementer. Vi baserer oss på logikk. Vi gjør slutninger og trekker konklusjoner. Fakta og antagelser er så pass sterke at vi forholder oss til det i våre beslutninger og handlinger. Argumentasjon som relaterer seg til oppfatninger kaller jeg for realistisk argumentasjon. Man kan ikke beslutte oppfatninger. Dette forurenser erkjennelsen med det jeg kaller for subjektinformasjon. Besluttede oppfatninger er ugyldige. Utsagn som utrykker oppfatninger, er det man på fagspråket kaller for deskriptive utsagn. Det er utsagn som søker å beskrive «det som er».

Min bruk av dette begrepet avviker sannsynligvis fra normalen som nok blander sammen oppfatninger med standpunkter.

En oppriktig holdning til oppfatninger tilstreber objektivitet og realisme. Altså, man er nysgjerrig og ønsker å vite om det som er, som det er, mest mulig ufiltrert av våre mange mentale briller.

Måten jeg beskriver begrepet på handler om å få frem den forskjellen i forhold til standpunkter. Standpunkter handler rasjonelle overveielser angående hva vi kan gjøre eller hvordan vi skal innrette oss. Mens oppfatninger handler om våre forestillinger om virkeligheten. Man kan ikke beslutte virkeligheten, men man kan trekke slutninger i vårt forsøk på å forstå virkeligheten.