Standpunkt

Standpunkt er utsagn som rangerer handlingsalternativer. Kriteriene for rangering kan være hva som er best eller dårligst, eller hva som er bra eller ikke fullt så bra, eller hva som er godt eller ikke så godt.  Man uttrykker standpunktet i form av en beskrivelse eller tilkjennegivelse av hvilken stilling man tar i saker som angår hvordan vi skal handle eller innrette oss. 

Standpunktet er alltid er en syntese av oppfatninger og verdier. Et standpunkt er mellomsatsen mellom beslutning og handling. Det behøver ikke å lede til handling. Det kan være egne eller andres handlinger jeg mener noe om. Det kan også være bedriftens eller statens handlinger det dreier seg om. Samlet kan dette analyseres i form av et beslutningsregnskap. Ved hjelp av hensiktsanalyse kan man dekomponere standpunktet og få frem verdikomponenten. Jeg har ingen tilsvarende metode for å få frem virkelighetsoppfatningen. Men som regel er den åpenbar og kan gjøres klarere ved hjelp av begrepsanalyse. Begrepet henger nært sammen med et konsept jeg kaller for atferdsualisme.

 Argumentasjon i forhold til standpunkter kaller jeg for rasjonell argumentasjon.

Min måte å bruke begrepet på avviker sannsynligvis fra «normalen» på den måten at det ikke er mulig å ha standpunkt i fakta-spørsmål.

Et utsagn som uttrykker et standpunkt, kan ofte kalles et normativt utsagn på fagspråket. Men ved hjelp av hensiktsanalyse vil man altså kunne ende opp med et mer grunnleggende sett av normative utsagn (verdi) med tilhørende oppfatninger som jo er deskriptive utsagn.