Verditeori

Dette er en kort oppsummering av mitt syn på begrepet verdi. Jeg har vært opptatt av begrepet og vært inne på dette i diverse refleksjoner. Dette er en samleside som peker til mine viktigste refleksjoner rundt dette.

Det er viktig å presisere at dette handler om verdier som gir opphav til verdifullhet. I andre sammenhenger kan man jo få verdien på en promilletest, eller radioaktiv ståling. Vi kan også snakke om rene tallverdier osv. Det er ikke slike verdier som er temaet her.

En rask introduksjon til subjektivistisk verditeori

Hva er verdi?

På grunn av at verdi er så grunnleggende i vårt mentale univers, er det vanskelig å definere det uten ved hjelp av synonymer eller dets funksjon. Det er en svakhet vi må leve med. Men det i seg selv forteller oss hvor grunnleggende dette er. Med utgangspunkt i at opplevelse av verdi er en del av vårt mentale univers, prøver jeg meg på følgende definisjoner:

1)      Verdi er det som farger elementene i vårt mentale univers med mening

2)      Verdi er det som gjør det mulig å foretrekke noe foran noe annet

3)      Verdi er det som gir retning til våre valg

4)      Verdi er en indre erkjennelse av hvordan vi skal forholde oss til noe

Verdier skiller seg ut på den måten at de ikke har opphav i ytre ting, eller informasjon om omverdenen. Verdier er ikke informasjon på den måten at de gir oss mer innsikt eller kunnskap om verden rundt oss. I stedet legger verdier seg til informasjonen og gir den subjektiv mening, som styrer hvordan vi forholder oss til den.

Hvordan oppstår verdier?

Verdier har sitt opphav i hjernens emosjonelle mekanismer. Ytre og indre hendelser skaper emosjonelle reaksjoner i hjernen, såkalte affekter. Disse hendelsene lagres i hukommelsen. Jo sterkere affekter desto sterkere blir minnene. Verdier er implisitte minner om slike emosjonelle utbrudd, og de hendelser de er assosiert med. Dermed danner verdiene en emosjonell erfaringsbakgrunn som preger atferdsmønstret. Slike minner er ofte språkløse og de opptrer i det mentale landskap i form av ønskelighet eller u-ønskelighet som legger seg til våre forestillinger.

I det mentale landskap opptrer verdiene som en indre erkjennelse. Det er ikke forskjellig fra emosjoner. Emosjoner opptrer enda sterkere som en indre erkjennelse. På samme måte som at det er en illusjon at vi velger den virkelighet vi erkjenner, slik er det også en illusjon at vi velger de verdier vi erkjenner. For vi trenger både virkelighetsoppfatning og verdier for å kunne ta en beslutning. Dermed er disse to kategoriene, virkelighetsoppfatning og verdier, premisser som inngår i beslutningsprosessen. Dette er atferdsdualismen i et nøtteskall.

Hvilken funksjon har verdier?

For å kunne fungere i verden har individet evne til atferd. Evne til atferd betinger handlingsevne. Handlingsevne betinger beslutningsevne. Beslutningsevne betinger evne til å kunne foretrekke noe foran noe annet. Evne til å foretrekke noe foran noe annet betinger at man i tillegg til å registrere verden, også er i stand fil å føle «hva betyr dette for meg». Her har vi altså koblingen til følelser, som altså ikke bare handler om at jeg registrerer tingene, men også forholder meg til dem. Det vil i praksis si at jeg rangerer tingene. Det er å kunne foretrekke noe foran noe annet. Denne rangeringen skjer via at jeg verdsetter tingene.

Verdier er altså det som setter et komputerende informasjonssystem i stand til å ta beslutninger. Et komputerende informasjonssystem uten verdier er kun i stand til å gjøre slutninger. Verdier gir en ny dimensjon til systemet som gjør det i stand til å ta beslutninger. Den enkleste implementeringen kunne være en konstant i at dataprogram. En konstant er en tallverdi som er satt av programmereren og som ikke kan påvirkes av programmet selv. Denne konstanten kan så brukes som kriterium når programmet skal velge alternativer. De alternativer som ligger nærmest konstanten foretrekkes.
Oppsummert har altså verdier samme funksjon som følelser: de gir retning til individets atferd.

Verdier i subjektivistisk filosofi

Mitt syn på verdi starter egentlig med beslutningsteorien, hvor verdiene fremkommer som en av to hovedtyper av elementer i beslutningsregnskapet. Grunnformelen er:

Argumentets vekt=Konsekvensens sannsynlighet * Konsekvensens verdi[1]

Uten tilgang til verdier har vi ikke beslutningsevne. Det vil si kapasitet til å ta rasjonelle beslutninger. Men dette sier ikke noe om hva verdier er eller hvor de kommer fra. Først og fremst viser beslutningsteorien oss at verdier er fundamentalt for enhver innretning med evne til å produsere sin egen atferd. Da snakker jeg om autonom atferd, i motsetning til programmert atferd. Det leder meg til å tenke at dette har utgangspunkt i noe vi har med oss fra fødselen. Dette identifiserer jeg som følelser eller emosjoner. Verdier har med andre ord utgangspunkt i følelser. Og nettopp fordi dette er en forutsetning for atferd, så tenker jeg at vi da snakker om en mekanisme som er utviklet og formet av evolusjonen.

Innenfor subjektivistisk filosofi tenker jeg at det er vesentlig å kunne dekomponere argumenter i en verdikomponent og en fakta-komponent. Dette er helt vesentlig for å kunne forstå hverandres posisjoner. Til dette har jeg blant annet utviklet hensiktsanalysen. Jeg har også i tidligere tekster hatt noen ideer om mental utvikling av verdier og verdityper.

Verdier er ofte språkløse fornemmelser. Det betyr at de ikke nødvendigvis er en del av vår bevisste indre samtale. De ligger der bare som språkløse premisser. Dette innebærer muligheten for verdiblindhet. Man ser ikke verdiene som inngår i egne vurderinger. Det kan lede noen til å tro at man trekker rene logiske slutninger, mens realiteten er at stumme verdier ligger og påvirker våre vurderinger. Min hypotese at er at denne tankefeilen er en av de forhold som leder til forestillinger om absolutt moral. Bruk av hensikts-analyse og generell argumentasjonsanalyse er verktøy som kan hjelpe oss til å få øynene opp for dette.

Synet på verdibegrepet blir på mange måter avgjørende for hvilket etisk grunnsyn man ender opp med å slutte seg til. En ikke-subjektivistisk forestilling om objektive verdier leder raskt til forestillingen om en absolutt moral. Og motsatt: forkaster man dette ender man, som meg, opp med en subjektivistisk basert etikk, basert på individets evne til å tillegge verdi.

Dermed vil dette grunnsynet også slå ut i forhold til samfunnssyn og dermed også politisk grunnsyn. For dette berører synet på mennesket, verdiskaping og som nevnt etikk.

I en livløs verden vil det ikke eksistere verdier. Dersom vi tar bort alt som kan tenkes å ha egenprodusert atferd vil det ikke eksistere noe som kan kalles for verdifullt. Dermed har det ingen mening å snakke om verdier i et dødt univers. Dermed kan ikke verdier være noe objektivt, uavhengig av subjektet. En subjektivist vil derfor stille seg avvisende til at verdier er en del av den objektive virkeligheten, uavhengig av subjektet.

Kan man virkelig ikke velge verdier?

Svaret er nyansert. Beslutningsteorien og refleksjonen om slutninger og beslutninger, plasserer verdiene som en forutsetning for i det hele tatt å kunne gjøre et valg. Altså uten verdier er ikke rasjonell beslutning mulig. Men i det praktiske liv opplever vi jo å måtte prioritere mellom verdier. Hvordan er det mulig uten å gjøre valg? Da vil jeg påpeke to forhold:

1)      Verdier har forskjellig styrke. Det naturlige er at viktige verdier går foran det mindre viktige. Det er egentlig ikke så mye valg i dette, annet enn at vi tenderer til å følge det som oppleves som viktigst for oss. Det er i høy grad vår emosjonelle programmering som styrer dette. Selvsagt har vi også den varianten at noen verdier er kortsiktig fristende, og at det må ses opp mot langsiktige virkninger. Da må vi ikke gå i den grøften å anse det kortsiktig fristende som verdier og det langsiktige som vilje. Begge deler representerer verdier, og selv om vi ikke kjenner begjæret etter en verdi som en fysisk fristelse, så kan den likevel trumfe en mer umiddelbar fristelse. Akkurat samme forhold har vi i brytningen mellom det sosiale og det egoistiske. Egoistiske verdier kan oppleves biologinære og fristende. Men likevel kan de trumfes av sosiale verdier som har utgangspunkt i f.eks. empati, stolthet, skam eller hensynet til egen anseelse i det sosiale spill osv.

2)      Vi må skille mellom primære verdier og instrumentelle verdier. Instrumentelle verdier er noe vi strever etter for å oppnå noe annet. For eksempel penger. Noen sier at «penger er ikke alt, men nøkkelen til resten». Penger i seg selv har ingen verdi. Det er det vi kan bruke dem til som gir verdi for oss. Når vi velger mellom instrumentelle verdier, er det mer primære verdier skaper verdisiden i beslutningen. Men de kan være veldig bakenforliggende. Man kan bruke hensikts-analyse for finne frem til dem. Hensiktsanalysen viser at verdiene er organisert i kjeder eller i hierarkier. Øverste nivå er primære verdier.  Men for å tilfredsstille primære verdier, kan man ha kjeder av strategier. Hver slik strategi kan fremstå som en verdi i seg selv. Penger er jo nettopp et eksempel på det.
Man kan velge mellom mange strategier. Dersom man oppfatter strategiene som verdier, så opplever man å kunne velge mellom verdier. Men enhver slik beslutning forutsetter da at vi har mer grunnleggende verdier som gjør det mulig å foretrekke den ene verdien foran den andre. Da kan som tidligere nevnt de mer grunnleggende verdiene være stumme og usynlige i det mentale univers, slik at man kan forledes til å tro at det er logiske slutninger man trekker. Her er hensiktsanalysen nøkkelen. Spør hvorfor. Har man en begrunnelse så spør videre på den. Enhver verdi som har en begrunnelse er ikke grunnleggende. Det er først, når man ikke kan begrunne verdien, at man har kommet frem til primærverdien.

Forskjellen på verdier i seg selv og beskrivelser av dem

En av de store årsaker til verdiblindhet handler om mangel på refleksjon om forskjell på verdier i seg selv og beskrivelser av dem. Dette starter med at verdier har en biologisk genetisk opprinnelse. Det er naturens språkløse stemme i oss som forteller oss hva vi vil. Vi har en krypdyrhjerne, en pattedyrhjerne og en menneskehjerne. Vårt symbolspråk er en biologisk nyvinning. Evnen til å foretrekke noe foran noe annet, har åpenbart vært der allerede på krypdyrstadiet, ja sannsynligvis før dette også. Det vil uansett si lenge lenge før et eneste ord var uttalt på denne kloden. Selvsagt er dette språkløst, og har sitt utgangspunkt langt utenfor vår bevissthet. Men i vår bevissthet opererer vi med forestillinger om våre verdier, men vi har også en direkte opplevelse av dem. Poenget er at dette er sammenflettet i vår opplevelse, og det krever refleksjon og analyse for å dekomponere elementene fra hverandre. I refleksjonen om begreper opererer jeg med den generelle tegntrekanten:

 

Vi har et stort vokabular av begreper som refererer vårt verdisystem, enten eksplisitt eller implisitt. Ord som like, ikke like, ønskelig, preferanse, det gode, det onde, omsorg, moral, synd, livskvalitet er bare noen av utallige eksempler på ord som refererer forestillinger hvor hele eller deler av realiteten inneholder verdier. For den som driver med systemutvikling: tenk på ordene som navn på variabler, og på forestillingen som definisjonen av variablenes innhold. Dette er igjen informasjonsstrukturer som representerer et lite utsnitt av den verden vi søker å handtere ved hjelp av dette informasjonssystemet. Sett opp mot dette, er det lett å innse at ord er ikke det samme som realitet, heller ikke forestilling. Verdier kommer her inn som en del av realitetene, og de manifesterer seg i vårt mentale univers, enten i form av emosjonelle responser, eller som minner om emosjonelle responser. Ved hjelp av ord og forestillinger kan vi utvikle språklige beskrivelser av dette. Og dette har en objektivitet over seg, i og med at dette er beskrivelser av et utsnitt av virkeligheten. Det er rimelig å kunne kalle slike beskrivelser som mer eller mindre sanne eller usanne, alt etter hvor treffende de er i forhold til den reelle opplevelsen av verdier. Mitt sannhetsbegrep dekker dette fordi det er deskriptivt. Men verdiene i seg selv, faller utenfor dette sannhetsbegrepet. Det er en viktig grunn til dette. Mitt sannhetsbegrep handler om forholdet mellom forestilling og realitet. Dermed blir det meningsløst dersom vi kun snakker om realitet. Det er forestillingen som er mer eller mindre sann. Realiteten er det den er, uavhengig av dette. Det jeg sier er altså at sannhetsbegrepet er meningsløst anvendt direkte på realiteter. Verdier i seg selv, tilhører altså realitetene og her er stemplet «sann eller usann» meningsløst.

La meg ta et par eksempler. Bølgene på et hav, er de sanne eller usanne? Vel det er sant at de er der, men da refererer jeg forestillingen om dem. I seg selv er de det de er; en del av realitetene. Og de er store og små, flyktige med utallige former. Er steinene på stranden sanne eller usanne? Igjen, dette er meningsløst tøv. Steiner er steiner. De har egenskaper som massetetthet, konsistens, form osv. Når vi undersøker steinen kommer vi opp med adekvate begrep for å beskrive alt dette, og det kan bli svært så komplekst og nyansert. Men ingen som analyserer steiner har noensinne kommet opp med sannhet, som en del av egenskapene ved en stein. Slik er det også med verdier og følelser. De er en del av en realitet som består av et uendelig mangfold. Det å snakke om f.eks. at steinene på min strand er sanne, mens steinene på din strand er usanne, er tøv. Men kunne jo gå så langt som å finne «den normative steinen par excelence», så måler man alle andre steiner mot denne, og de kommer mer eller mindre til kort. Ideen om sanne og usanne verdier fungerer på samme måten. Det kan ikke benektes at verdisystemer er individuelle. I totalen finnes de i et uendelig mangfold. Det å sette normative stempler på dette er alfa-menneskets vulgære supertrekk. «Mine verdier er sanne, mens dine er mindreverdige». Om vi beveger dette over på det moralske området, så appellerer dette til likestilling på et dypere plan. Det handler om anerkjennelse av hverandres verdisystemer. Det betyr å anerkjenne deres eksistens, deres nødvendighet, og at dette krever etisk hensyn. Det betyr ikke at alle verdier er kompatibel med alt. For det er de ikke. Verdier står i innbyrdes motsetning til hverandre. Og det krever tilpasning når vi skal leve i samfunn med hverandre. Det blir et nødvendig kompromiss. Det store grunnleggende politiske og moralske spørsmålet er: hvor langt strekker denne nødvendigheten seg. Dette spørsmålet oppstår kun dersom vi etablerer vilje til å anerkjenne likestilling på dette dype nivået. For andre moralske teorier, som sorterer individene på andre måter, er det jo bare å rulle over de individer som ikke passer inn. Konklusjonen er jo da at synet på verditeorien, i bunn og grunn ender opp i dype moralske og politiske grunnspørsmål.

 

Fra kjemi til verdi

Den andre termodynamiske lov handler om at entropien vil øke i alle naturlige prosesser. Et glass med sort væske på toppen og hvit i bunnen har lav entropi. For antallet måter å arrangere molekylene på, som gir denne strukturen er helt ubetydelig i forhold til alle andre måter å arrangere molekylene på. Det nesten et uendelig antall måte molekylene kan struktureres på som vi oppfatter som kaos. Lar vi prosessen i glasset gå sin naturlige gang så vil den drive mot et slikt kaos, entropien vil øke.

Livet er en motsetning mot dette. Eksistensen av selvkopierende mekanismer som er stabile nok til å eksistere lenge nok og lage kopier en motsetning mot dette. I åpne systemer med tilførsel av energi er dette mulig. Poenget er at livet på mange måter eksisterer i motsetning og i «trass» mot naturens normal-prosesser. Det betyr også at denne motsetningen innebærer en «kamp» for livets eksistens. Et system som bare driver med «strømmen», og ikke har noen gode mekanismer for å stabilisere seg selv og reprodusere vil forsvinne i malstrømmen av naturlige prosesser som rent statistisk har all sannsynlighet til å motvirke dette. En forutsetning for liv er muligheten til å skille et indre miljø fra et ytre miljø. Livet er en avgrensing mot resten av naturen. Det er en avgrensing som gjør det mulig å trosse naturens normalprosesser. I praksis handler det om å opprettholde det usannsynlige foran det sannsynlige. Jo bedre dette fungerer, desto større sannsynlighet har livet for å overleve og spre seg.

Følgelig finnes det noen løsninger som fungerer bedre enn andre løsninger. Naturlig utvalg, burde etter min mening døpes om til naturlig filtrering. Poenget er at bruken av begrepet «valg», frister oss mennesker til å anlegge et antroposentrisk perspektiv på det. Når vi sier at «naturen velger» så har vi utgangspunkt i vår egen beslutningsprosess som referansepunkt for forståelse av dette.  Vi ser for oss at det er «noen som tenker og velger». Dette har sin bakgrunn i det jeg i metafysikken kaller for aktørisme. Jeg appellerer til å frigjøre seg fra dette. Naturlig utvalg er en blind mekanisme, som filtrerer over generasjoner. Det er en prosess som skjer med statistisk nødvendighet gitt de riktige forutsetninger. Seleksjonstrykket er på gener, videre på individer og mer løst på grupper. Men det betyr ikke det samme som at det er individer som blir utvalgt. Alt handler om statistiske nødvendigheter over utallige generasjoner.

Så vi har altså en filtrering hvor noen strukturer passerer lettere gjennom dette filtret enn andre. Det er på den måten utvikling skjer. Men, oj, her har altså naturen kommet opp med noe som ligner på evnen til «å foretrekke noe foran noe annet». For det er nøyaktig det denne mekanismen gjør. Vi kan gjerne kalle det for «hensikt», men la oss nå ikke falle i den antroposentriske fellen igjen. Alt vi har erkjent er at denne mekanismen eksisterer i dette systemet. Mekanismen fungerer selektivt. Prosessen er blind. Prosessen er amoralsk. Den er uten bevissthet, den er uten magi. Men den fungerer selekterende. Er det så vanskelig å akseptere? Ved hjelp av datamaskiner kan vi lett lage kunstige fysiske prosesser med akkurat samme type funksjonalitet.

Jeg har i mange år forsøkt å beskrive forskjellen på informasjon og verdi. Kanskje er dette et av mine beste forsøk på akkurat dette. Les gjerne gjennom det. Men nå er jeg kommet litt videre og kan nyansere det enda litt til. La det med en gang være sagt: dersom vi går veldig dypt i dette handler alt om informasjonsprosesser. Også det som handler om verdier, handler til syvende og sist om informasjon. På mange måter er dette å sammenligne med at absolutt alt rundt oss, stoler, bord, biler mennesker, klokker og kameraer, alt dette kan også teoretisk beskrives i form av fysiske prosesser, atomer molekyler, kjemi og fysikk, og enda lengre ned av kvantefysikk. Poenget er at å snakke om atomer blir kontraproduktivt dersom jeg skal snakke om bilen min. Når vi skal utveksle og samtale om noe, er det nødvendig å sette navn på virtuelle strukturer som fungerer på det nivået som temaet befinner seg i.

Så ja, alt handler til syvende og sist om informasjon, og til slutt om komplekse fysiske prosesser. Men vi finner ikke verdier på dette nivået. Så når jeg stresser om forskjell på verdier og informasjon, så befinner vi oss på det mentale og sosiale planet.

Det vi har konstatert er at det levende individ egentlig er under konstant press mot egen eksistens og reproduksjon. Det å «være» handler om en kamp mot disse kreftene og mekanismene. Den «hensikten» som det naturlige utvalg gir, bygger seg inn i individet i form av løsninger på disse utfordringene. Det skjer gjennom naturlig utvalg. Jo bedre løsninger individet har, desto høyere statistisk mulighet for å lykkes med naturens biologiske «hensikt». Mesteparten av dette arver individet fra sine forgjengere. Denne arven representerer biologisk kompetanse har vist seg å gi den lange kjeden av forgjengere biologisk suksess. Da er det selvsagt at atferd blir en del av dette. For måten individet oppfører seg på, blir også gjenstand for de samme mekanismene.

Naturlige prosesser, la oss si «det normale» driver i en retning som er i konstant motsetning mot kaos. Individets evne til å foretrekke noe foran noe utvikles, ved hjelp av naturlig utvalg, som en del av strategien for å møte denne utfordringen. Og da kommer ikke preferansene tilfeldigvis dettende ned fra intet. Preferansene er også en del av den kollektive arven, en implisitt kompetanse som medfører biologisk suksess. Individet eksisterer på tross og i trass mot alle destruktive krefter mot dette. Det ligger ikke innebygget i naturen å «hjelpe» individet med dette. Individet overlever ved å opptre selektivt opportunistisk opp mot de utfordringer som omgivelsene byr på. Derfor er evnen til å verdsette, utadrettet. Det er individet som tillegger verdi i kraft av denne biologiske kompetansen. I det livløse univers eksisterer ikke dette. Dette skapes som en del av artens informasjonsprosess, og det manifesterer seg i det enkelte individ i form av preferanser. Det er den ene halvparten av en beslutningsprosess. Den andre halvparten er informasjon om omgivelsene. I sin rene form kan man tenke objektivt om informasjon om omgivelsene. Og det kan deles mellom mennesker og systemer. Når jeg snakker om informasjon i vanlig forstand, så er det dette jeg mener.

Men som jeg har påpekt så inneholder ikke denne informasjonen, noe om individets respons på dette. For det må nødvendigvis komme fra individet selv. Det er denne responsen vi kjenner i form av emosjonelle responser, og som blir til minner om emosjonelle responser, og som dermed skaper en funksjonalitet som gir oss evne til å foretrekke noe foran noe annet. Til sammen gir dette individet beslutningsevne.

Det er på dette nivået jeg appellerer til å trene seg opp til å se forskjellen på informasjon og verdier. Verdier er subjektive, har retning utover og tillegges av individet. De er en del av individets indre realiteter og kan ikke være sanne eller usanne (på samme måte som steiner ikke kan det). Informasjon har høyere grad av objektivitet, har retning innover og erkjennes av individet. Informasjon kan være mer eller mindre sann eller usann.

Subjektivistisk meningsteori

Definisjon:

Mening er subjektets opplevelse av mental respons på stimuli

Da er det stimuli som tillegges grader av mening, og det er subjektet som tillegger mening. Da handler det om alt av stimuli som hjernen eksponeres for, inkludert stimuli som hjernen selv skaper. Dette henger nært sammen med subjektivistisk verditeori, hvor erkjennelsen er at det er subjektet som tillegger verdi. Det å tillegge verdi og det å tillegge mening handler i stor grad om det samme.

Mening oppstår når datastrømmer lar seg fortolke og blir til informasjon som gir et subjekt opplevelse av grader av respons eller forståelse. Det er fruktbart å sortere dette i to kategorier:

1.       Kognitiv gjenknjennelse

2.       Emosjonell respons

I utgangspunktet starter mening som informasjon, men begrepet mening har mer omdreiningspunkt om subjektets opplevelse av gjenkjennelse og videre eventuelt emosjonelle responser på denne gjenkjennelsen.

Det betyr at mening er en dynamisk størrelse som varierer fra meningsløst til svært meningsfylt.

Den ufortolkede signalstrøm har ingen mening. I den grad man mangler ressurser til å fortolke signalstrømmen, så forblir den meningsløs. Oppfattelsen starter med grader av gjenkjennelse. Opplevelse av gjenkjennelse handler om at hjernen greier å gjøre koblinger til mulige fortolkningsskjemaer. Man gjenkjenner mønstre som igjen aktiverer fortolkningsprosessen som sannsynligvis i stor grad handler om å søke etter enda mer gjenkjennelse.  Kanskje er det nettopp responsen i slike gjenkjennelser at den kognitive mening oppleves som en følelse, som etter hvert vokser seg stor nok til at forståelse gjør seg gjeldende.

Dersom en potensiell datastrøm ikke er fortolkbar i det hele tatt, vil den ikke oppfattes. For eksempel lysfrekvenser som vi mangler sanseapparat til å oppfatte. I store deler av menneskehetens historie har dette vært totalt meningsløse signalstrømmer. Derfor har vi ikke en gang visst om dem. Men nå har vi utviklet kunstige hjelpemidler til å konvertere dette over til signalstrømmer som er kompatible med vårt sanseapparat.  Da kan vi oppfatte at det er noe der. Det i seg selv gir en svak grad av mening. Og for å ta den helt videre. Ved hjelp av generasjoners utvikling av kompetanse på fysikk og fysiske prosesser, samt utvikling av kunnskap på astronomi, har vi utviklet teknologi som konverterer til et rammeverk egnet til å skape mening ut av slike signaler fra verdensrommet. Ved hjelp av dette rammeverket opplever vi å forstå stadig mer, og det bygger ut verktøykassen i rammeverket slik at vi blir i stand til å høste stadig mer ut av dette.

Men er den virkelighetsoppfatningen vi utvikler ut av dette sann? Det vi ser, er at hva virkelighetsoppfatningen blir i svært stor grad handler om hva rammeverket er. Rammeverket er jo fortolkningsnøkkel, og den som har lest litt av min filosofi, vet at det er akkurat den samme modellen jeg snakker om. Og den inneholder akkurat de samme svakheter og muligheter. Et alternativt rammeverk til astronomien er astrologien. Da kan samme signalstrømmer skape to komplett forskjellige fortellinger. Men begge gir opplevelse av mening. Opplevelse av mening gir ingen sannhetsgaranti.

I min skisse har vi to nivåer i bevegelsen fra signalstrøm til mening:

1)      Hva er det?
Dette er kategorien for kognitiv mening. Da handler det om bevegelsen fra potensiell datastrøm via gjenkjennelse via fortolkning til informasjon. Dette er faktadelen. Den utvikles i oss som en oppfatning. Meningsgraden avgjøres av opplevelsen av forståelse av informasjonen. Et fremmed språk kan synes meningsløst. Likevel fanges noe informasjon opp. Lys eller mørk stemme. Ordmønstre. Sint eller glad? Vi har biologiske referanserammer som høster informasjon på tross av at ordene ikke forstås. Det gir mening, ofte implisitt; vi er ikke tankebevisst på den meningen vi oppfatter. Vi har hele veien herfra og opp til informasjon på forhold som vi har høy kompetanse på, og som derved skaper opplevelse av høy forståelse og innsikt.
Det som er vesentlig med fakta-informasjon er at den i seg selv kun gir svak oppfattelse av mening. Dersom hjernen ikke oppfatter «nytteverdien» av informasjonen, vil den i stor grad marginaliseres; vies svært lite oppmerksomhet. Vi opplever det som manglende interesse og som svært tungt å måtte forholde seg til.

2)      Hva betyr det for meg?
Dette er kategorien for emosjonell mening: Dersom ren informasjon ikke utløser emosjonelle responser, så er det neppe uvanlig at vi vil uttrykke at vi opplever det som meningsløst. Da jeg var liten gutt, fikk vi det noen ganger for oss at vi satte oss med veien og noterte numrene på bilene som passerte. Og kanskje fikk vi noen lister på 40-50 numre. Og jeg husker en gang vi fikk det for oss at vi skulle prøve å selge disse bilnumrene. Så vi gikk på dørene og spurte folk om de ville kjøpe bilnumre. Det ble ingen salgssuksess. Bilnumre er informasjon. Alle vet hva det er. Men i seg selv har de ingen nytte.
Alt som oppfattes å ha nytte gir emosjonell respons. Da handler det om at det er informasjon som oppfattes å ha relevans til de utfordringer vi oppfatter å stå i.
Den emosjonelle responsen handler ikke nødvendigvis om affekt. Man opplever interesse. Det er også en følelse, og den oppstår fordi hjernen erkjenner nytteverdi av informasjonen. Men det er når informasjonen utløser emosjonelle responser at fullverdig mening oppstår. For da reagerer dyret i oss, kroppen. Det er jo dette som er kroppens «formål» med det hele. Det er dette all retorikk baseres på. Det som skaper emosjonell respons, er etos (hvem du er) og patos (hvordan du sier det). Forskning antyder at disse to utgjør oca. 70 % av budskapets gjennomslagskraft.

For å oppsummere:
Vi må ikke glemme at vår hjerne er et organ som skal orkestrere individets atferd i verden. Atferd krever handlinger. Handlinger krever evne til beslutninger. Beslutninger krever at vi vet hva det er (informasjon om verden), og at har evnen til å foretrekke noe foran noe annet (verdisystem).   Informasjon om verden krever et sanseapparat med tilhørende kognitive funksjoner for å oppfatte «hva det er».  Evne til å foretrekke noe foran noe annet, krever et verdisystem. I vår hjerne er dette koblet opp mot det emosjonelle systemet. Hjernen opplever grader av mening i den grad disse betingelsene oppfylles.

Med litt selvinnsikt så erkjenner vi at ren informasjon som ikke gir emosjonell respons oppfattes som tung, kjedelig og gir oss motvilje mot å spandere innsats på det. Husk at hjernen er storforbruker av knappe ressurser. Det gir strategier til optimal bruk av ressursene. Vi kan godt uttrykke f.eks. at en lang liste med bilnumre er meningsløs. Da er det fordi den emosjonelle responsen mangler. Likevel har de en slags mening, fordi vi vet hva det er (semantisk mening), men det har ingen nytteverdi for oss. Her er et poeng, at nytteverdien ofte er en intuitiv kalkulasjon som rekvirerer det emosjonelle, dersom dette har noen relevans i forhold til de utfordringer vi står i.

Kan du kontrollere hva du skal interessere deg for? Ja? OK, da hadde det vært utmerket å kunne skru på knappene for superinteresse for alle fagene du må gjennom i løpet av neste semester. Vi vet at det ikke er slik det fungerer. Og vi velger det ikke. Det er ikke dermed sagt at interesse er upåvirkbart. Vi velger heller ikke opplevelsen av smerte. Men vi kan vite hvordan vi kan unngå, og noen ganger påføre oss smerte. Men det faktum at jeg opplever smerte av å bli trukket i håret, kan jeg gjøre lite med. Slik er det med alt av følelser. Interesse er også en følelse. Det er en respons på stimuli, for eksempel informasjon. Hvorfor er det noe som interesserer, og noe ikke? Oppdag at dette er en kalkulasjon som i stor grad skjer ubevisst, altså utenfor bevisst kontroll. Den ultimate forklaringen på dette er evolusjonær. Uten at vi kjenner det i detalj, kan vi vite at måten dette fungerer på, må ha gitt generasjoner av forforeldre reproduktiv gevinst. Interesse handler om fokus på det som gir nytte, eller muligheter til gevinst. Vi er programmert til å føle interesse for de tingene som komplekse kalkulasjoner - i stor grad utenfor vår bevissthet - finner ut tjener oss best, komplekst koblet til reproduksjonens tjeneste. Dette er absolutt et feilbarlig system. Når interessen er der så oppleves informasjonen som meningsfylt.

Så kan vi gå videre til stimuli som utøser emosjoner, gjerne i form av affekter. Det er det mest meningsfulle for oss. Og jo eldre og mer primitiv følelsen er, desto nærmere er den kroppsfunksjonene. Følelser manifesterer seg i fornemmelse av kroppslige tilstander. Og de har en sterk nærmest uimotståelig impuls til å påvirke våre handlinger. Det sterkest meningsfylte vi har er opplevelser rik på emosjonelle responser.

Ut av dette får vi også subjektivisme. Det er responsen i det enkelte subjekt som avgjør opplevelse av mening. Forsøk på å utvikle teorier på objektiv mening strander på akkurat samme måte som forsøk på å utvikle teorier om objektive verdier. Dette blir motsigelser fordi det objektive er et ideal for beskrivelse av det som er, mens verdier handler subjektets rangering av dette, og ulike subjekter rangerer forskjellig. Det samme gjelder mening, fordi dette er nøye forbundet med verdsetting. Den etiske dimensjon ved dette handler om respekt. Respekten for subjektet handler også om anerkjennelse av subjektets suverene frihet til utøvelse av sin suverene autonome evne til å verdsette. Ikke bare det, det handler også om erkjennelsen av at subjektet er verdienes og meningens eneste opphav.

 

 [1] Formelen ble først fremsatt av Bernoulli i 1779