Mangfold

Mangfold eller diversitet betyr variasjon eller forskjellighet. Mangfold er grunnleggende nødvendig på to viktige områder, nemlig avansert organisering og for at innovasjon skal kunne finne sted.   For å ta avansert organisasjon først. Differensiering åpner for spesialisering og utfylling av hverandres styrker og svakheter. Vi ser akkurat det samme på cellulært nivå. Flercellede organismer oppnår sin fordel gjennom cellenes evne til differensiering og spesialisering. Hver blir ekspert på sin oppgave og samlet fungerer organiseringen som en helhet som alle individene har en fordel av å inngå i.
Så til innovasjonen.  Generelt er mangfold en uunnværlig forutsetning for enhver kreativ prosess.  Det er også verdt å reflektere over at mangfoldet en grunnleggende forutsetning for evolusjonen.  Men det er også drivkraften i all den innovative atferd som biologiske mekanismer bedriver.  Også på det sosiale/kulturelle plan er mangfold en forutsetning for utvikling. Vi har idemyldring eller brainstorming, kulturell og sosial eksperimentell atferd. Til syvende og sist har du hele miljøer eller kulturer som endrer seg og dermed tester ut nye konsepter for samspill, med forskjellig resultat.

På det etisk/politiske planet er generell aksept av mangfold en forutsetning for frihet.  Det sier seg selv at monokulturer vil ha et sterkere og mer ureflektert press på konformitet enn i mer åpne kulturer. Dermed innskrenkes individets frihet.  I tillegg til den etiske kostnaden vil dette, til syvende og sist, svekke kulturens evne til tilpasning.

På det individuelle plan er det vesentlig å fremelske individets mulighet til å være seg selv på egne premisser og at det samtydig skal nyte respekt og ikke nedverdiges på grunn av sin forskjellighet.